ประถมศึกษา 3

Cool Kids 3 (Student Book)

Cool Kids 3 (Student Book)

Cool Kids 3 (Student Book)

รหัสหนังสือ : 7331214100

จำนวน : 88 หน้า

ผู้แต่ง :Andrew Starling

ราคาปก : 110 บาท

ส่วนลด : 11 บาท

ราคาพิเศษ : 99 บาท

:: รายละเอียด

  • สร้างเสริมจินตนาการของผู้เรียนผ่านเรื่องราวที่น่าสนใจ
  • พัฒนาทักษะของผู้เรียนทางด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อการสื่อสารในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
  • มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย สร้างความสนุกสนานให้กับผู้เรียน
  • มีหน้าทบทวนความรู้เดิมซึ่งช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้เนื้อหาใหม่ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
  • มีเคล็ดลับความรู้ที่มีประโยชน์แล่าน่าสนใจให้กับผู้เรียน

:: สารบัญ

1 School Subjects
2 Our Routines
3 Zoo Animals
4 Around Town
5 Family!
6 I m Taller!
7 Getting Around!
8 It Tastes Sweet!