มัธยมศึกษาปีที่ 2

หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.2

หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.2

หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.2

รหัสหนังสือ : 2422209140

จำนวน : 268 หน้า

ผู้แต่ง :ประดับ นาคแก้ว และ ดาวัลย์ เสริมบุญสุข

ราคาปก : 125 บาท

ส่วนลด : 12 บาท

ราคาพิเศษ : 113 บาท

:: รายละเอียด

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 อาหารกับการดำรงชีวิต

 1. อาหารและสารอาหาร
 2. สารปนเปื้อนในอาหาร
 3. การรับประทานอาหารให้ถูกสัดส่วน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ระบบต่างๆของมนุษย์

 1. ระบบย่อยอาหาร
 2. ระบบไหลเวียนเลือด
 3. ระบบหายใจ
 4. ระบบกำจัดของเสีย
 5. ระบบประสาท
 6. พฤติกรรมตอบสนองของมนุษย์ต่อสิ่งเร้า
 7. ระบบสืบพันธุ์
 8. ความสัมพันธ์ของระบบต่างๆในร่างกายมนุษย์
 9. การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
 10. สารเสพติดกับการป้องกัน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ระบบต่างๆของสัตว์

 1. ระบบย่อยอาหาร
 2. ระบบไหลเวียนเลือด
 3. ระบบหายใจ
 4. ระบบขับถ่าย
 5. ระบบสืบพันธุ์
 6. การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของสัตว์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เทคโนโลยีชีวภาพ

 1. การผสมเทียม
 2. การถ่ายฝากตัวอ่อน
 3. พันธุวิศวกรรม
 4. การโคลน
 5. ประโยชน์ของเทคโนโลยีชีวภาพ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ธาตุและสารประกอบ

 1. ธาตุ
 2. สารประกอบ
 3. ประโยชน์ของธาตุและสารประกอบ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การแยกสาร

 1. การกรอง
 2. การตกผลึก
 3. การกลั่นแบบธรรมดา
 4. การกลั่นแยกลำดับส่วน
 5. การสกัดโดยการกลั่นด้วยไอน้ำ
 6. การสกัดด้วยตัวทำละลาย
 7. การแยกสารโดยวิธีโครมาโทกราฟี
 8. การแยกสารโดยวิธีการอย่างง่าย

หน่วยการเรียนรู้ที่7 การเปลี่ยนแปลงพลังงานและการเกิดปฏิกิริยาเคมี

 1. ระบบกับการเปลียนแปลง
 2. พลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี
 3. การใช้สารเคมีได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 แรงและแรงลัพธ์

 1. ความหมายของแรง
 2. แรงลัพธ์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 แสงกับการมองเห็น

 1. ธรรมชาติของแสง
 2. การเกิดภาพจากกระจกและเลนส์
 3. ทัศนูปกรณ์
 4. แสงกับการมองเห็น

หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 โลกของเรา

 1. ส่วนประกอบของโลก
 2. ทรัพยากรหิน
 3. ทรัพยากรแร่
 4. ทรัพยากรดิน
 5. ทรัพยากรน้ำ