มัธยมศึกษาปีที่ 2

หนังสือเรียนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.2

หนังสือเรียนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.2

หนังสือเรียนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.2

รหัสหนังสือ : 2423112130

จำนวน : 308 หน้า

ผู้แต่ง :ธีระ นุชเปี่ยม และคณะ

ราคาปก : 135 บาท

ส่วนลด : 13 บาท

ราคาพิเศษ : 122 บาท

:: รายละเอียด

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรียนรู้ทวีปยุโรปและทวีปแอฟริกา

1. ทวีปยุโรป 

 • ลักษณะทางกายภาพ
 • ลักษณะทางเศรษฐกิจ
 • ลักษณะทางประชากร สังคม และวัฒนธรรม
 • สิ่งแวดล้อมใหม่ทางสังคมในทวีปยุโรป
 • วิกฤตการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมในทวีปยุโรป
 • ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมในทวีปยุโรปต่อประเทศไทย

2. ทวีปแอฟริกา

 • ลักษณะทางกายภาพ
 • ลักษณะทางเศรษฐกิจ
 • ลักษณะทางประชากร สังคม และวัฒนธรรม
 • สิ่งแวดล้อมใหม่ทางสังคมในทวีปแอฟริกา
 • วิกฤตการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมในทวีปแอฟริกา
 • ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมในทวีปแอฟริกาต่อประเทศไทย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การอยู่ร่วมกันในสังคม 

1. พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 

 • ความหมายของประชาธิปไตย
 • หลักการสำคัญของประชาธิปไตย
 • ความสำคัญของการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
 • สถานภาพ บทบาท สิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่ในฐานะพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
 • แนวทางส่งเสริมการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย

2. สถาบันทางสังคม 

 • องค์ประกอบของสถาบันทางสังคม 
 • ประเภทและหน้าที่ของสถาบันทางสังคม 
 • ความสัมพันธ์ของสถาบันทางสังคม 

3. ความคล้ายคลึงและความแตกต่างของวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคเอเชีย 

 • วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมของประเทศในทวีปเอเชีย
 • วัฒนธรรมที่เป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์อันดี

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 กฎหมายที่ควรรู้ 

1. การจัดทำและการบังคับใช้กฎหมาย 

 • การจัดทำกฎหมาย
 • การบังคับใช้กฎหมาย

2. กฎหมายในชีวิตประจำวัน

 • กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเองและครอบครัว
 • กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชุมชนและประเทศ

3. เหตุการณ์และการเปลี่ยนแปลงสำคัญของระบอบการปกครองของประเทศไทย

4. การเลือกรับข้อมูลข่าวสารทางการเมืองการปกครอง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เศรษฐศาสตร์น่ารู้

1. การผลิตสินค้าและบริการ

 • สิ่งที่ได้รับจากการผลิต
 • ปัจจัยการผลิต
 • หลักการผลิต
 • การผลิตสินค้าและบริการในท้องถิ่น
 • เทคโนโลยีในการผลิตสินค้าและบริการในท้องถิ่น

2. การผลิตในท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 • ปรัชญาและหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง
 • ปัญหาการผลิตสินค้าและบริการในท้องถิ่น
 • การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการผลิตสินค้าและบริการในท้องถิ่น

3. การลงทุนและการออม

 • ความสำคัญของการลงทุนและการออมต่อระบบเศรษฐกิจ
 • การบริหารจัดการเงินออมและการลงทุนภาคครัวเรือน
 • ปัจจัยของการลงทุนและการออม
 • ปัญหาของการลงทุนและการออมในสังคมไทย

4. การคุ้มครองผู้บริโภค

 • กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
 • หน้าที่และหลักการในการบริโภค
 • แนวทางป้องกันสิทธิของผู้บริโภค

5. ระบบเศรษฐกิจ 

6. การพึ่งพาและการแข่งขันทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย

7. การกระจายของทรัพยากรในโลกที่ส่งผลต่อความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจของประเทศ

8. การแข่งขันทางการค้าในประเทศและต่างประเทศ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 หลักฐานทางประวัติศาสตร์

1. ความหมายของหลักฐานทางประวัติศาสตร์

 • ความสำคัญของหลักฐานทางประวัติศาสตร์
 • ประเภทของหลักฐานทางประวัติศาสตร์
 • ตัวอย่างหลักฐานทางประวัติศาสตร์สมัยอยุธยา

2. การประเมินความน่าเชื่อถือของหลักฐานทางประวัติศาสตร์

3. การวิเคราะห์และตีความหลักฐานทางประวัติศาสตร์

4. ข้อมูล ความเห็น และความเป็นจริงทางประวัติศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 พัฒนาการทางประวัติศาสตร์สมัยอยุธยา

1. การสถาปนาอาณาจักรอยุธยา

2. พัฒนาการทางด้านการเมืองการปกครอง

 • พระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์
 • รูปแบบการปกครองสมัยอยุธยา
 • สงครามเสียกรุงครั้งที่1 และครั้งที่ 2

3. พัฒนาการทางด้านเศรษฐกิจ

 • การเกษตรกรรม
 • การค้า
 • รายได้จากภาษีอากร

4. พัฒนาการทางด้านสังคม

 • การแบ่งชนชั้นในสังคม
 • ความสัมพันธ์ระหว่างชนชั้น

5. พัฒนาการทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

 • ความสัมพันธ์ระหว่างอยุธยากับชาติในเอเชีย
 • ความสัมพันธ์ระหว่างอยุธยากับชาติตะวันตก
 • ความสัมพันธ์ระหว่างอยุธยากับเพื่อนบ้าน

6. พัฒนาการทางด้านศิลปวัฒนธรรม

7. อิทธิพลของอารยธรรมจากภายนอกในสมัยอยุธยา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 พัฒนาการทางประวัติศาสตร์สมัยธนบุรี

1. การสถาปนากรุงธนบุรี

2. พัฒนาการทางด้านการเมืองการปกครอง

3. พัฒนาการทางด้านเศรษฐกิจ

4. พัฒนาการทางด้านสังคม

5. พัฒนาการทางด้านศิลปวัฒนธรรม

6. พัฒนาการทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

7. การสิ้นสุดสมัยธนบุรี

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 ภูมิปัญญาและบุคคลสำคัญสมัยอยุธยาและธนบุรี

1. การสร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทยสมัยอยุธยาและธนบุรี

 • สมัยอยุธยา
 • สมัยธนบุรี

2. บุคคลสำคัญสมัยอยุธยาและธนบุรี

 • สมัยอยุธยา
 • สมัยธนบุรี

หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 พัฒนาการของทวีปเอเชีย

1. ที่ตั้ง สภาพภูมิศาสตร์ และพัฒนาการของภูมิภาคเอเชีย

 • ภูมิภาคเอเชียตะวันออก
 • ภูมิภาคเอเชียใต้
 • ภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้
 • ภูมิภาคเอเชียกลาง

2. แหล่งอารยธรรมโบราณในภูมิภาคเอเชีย

 • ภูมิภาคเอเชียตะวันออก
 • ภูมิภาคเอเชียใต้
 • ภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้
 • ภูมิภาคเอเชียกลาง