ประถมศึกษา 6

แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ป.6 ภาคเรียนที่ 1

แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ป.6 ภาคเรียนที่ 1

แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ป.6 ภาคเรียนที่ 1

รหัสหนังสือ : 2372311120

จำนวน : 238 หน้า

ผู้แต่ง :ทรงวิทย์ สุวรรณธาดา และคณะ

ราคาปก : 60 บาท

ส่วนลด : 6 บาท

ราคาพิเศษ : 54 บาท

:: รายละเอียด

แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์พื้นฐาน ป.6 ภาคเรียนที่ 1 ใช้คู่กับหนังสือเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐาน ป.6 ภาคเรียนที่ 1 ฝึกฝนทักษะทางคณิตศาสตร์ สร้างความชำนาญในการแก้ไขปัญหาโจทย์ทางคณิตศาสตร์เตรียมพร้อมกับการสอบ O-NET

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 จำนวนนับ และการบวก การลบ การคูณ การหารจำนวนนับ

1. ทบทวนค่าประจำหลักและค่าของเลขโดดในแต่ละหลัก

2. ทบทวนการเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจาย

3. ทบทวนการเรียงลำดับจำนวน

4. การหาค่าประมาณใกล้เคียงเป็นจำนวนเต็มหมื่น เต็มแสน เต็มล้าน

5. การบวก การลบ การคูณ การหาร

     5.1 ทบทวนสมบัติการสลับที่ของการบวกและการคูณ

     5.2 ทบทวนสมบัติการเปลี่ยนหมู่ของการบวกและการคูณ

     5.3 ทบทวนสมบัติการแจกแจง

     5.4 ทบทวนการบวกและการลบ

     5.5 โจทย์ปัญหาการบวกและการลบ

     5.6 โจทย์ปัญหาการบวก ลบระคน

     5.7 ทบทวนการคูณ

     5.8 ทบทวนการหาร

     5.9 โจทย์ปัญหาการคูณและการหาร

6. การบวก ลบ คูณ หาร ระคน

7. โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน

    7.1 การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาและแสดงวิ

    7.2 การสร้างโจทย์ปัญหา

8. แบบรูปและความสัมพันธ์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  สมการและการแก้สมการ

1. สมการ

2. สมการที่เป็นจริงและสมการที่เป็นเท็จ

3. สมการที่มีตัวไม่ทราบค่าหรือสมการที่มีตัวแปร

4. คำตอบของสมการ

5. สมบัติของการเท่ากันเกี่ยวกับการบวกหรือการลบ

6. การแก้สมการโดยใช้สมบัติของการเท่ากันเกี่ยวกับการบวกหรือการลบ

7. สมบัติของการเท่ากันเกี่ยวกับการคูณหรือการหาร

8. การแก้สมการโดยใช้สมบัติของการเท่ากันเกี่ยวกับการคูณหรือการหาร

9. การเขียนสมการจากข้อความที่กำหนดให้

10. การแก้โจทย์ปัญหาด้วยสมการ

         10.1 การแก้สมการเมื่อโจทย์กำหนดตัวไม่ทราบค่า (ตัวแปร)

         10.2 การแก้สมการเมื่อโจทย์ไม่ได้กำหนดตัวไม่ทราบค่า (ตัวแปร)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ตัวประกอบของจำนวนนับ

1. ทบทวนการหารลงตัวและการหารไม่ลงตัว

2. ตัวประกอบ

    2.1 ตัวประกอบ

    2.2 การหาตัวประกอบ

3. จำนวนเฉพาะ

4. ตัวประกอบเฉพาะ

5. การแยกตัวประกอบ

6. ตัวหารร่วมมาก (ห.ร.ม)

    6.1 ตัวหารร่วมหรือตัวประกอบร่วม

    6.2 การหา ห.ร.ม. โดยวิธีหาตัวประกอบร่วม

    6.3 การหา ห.ร.ม. โดยวิธีแยกตัวประกอบ 

    6.2 การหา ห.ร.ม. โดยวิธีตั้งหาร  

7. ตัวคูณร่วมน้อย (ค.ร.น.)

    7.1 ตัวคูณร่วม 

    7.2 การหา ค.ร.น. โดยวิธีหาตัวคูณร่วม 

    7.3 การหา ค.ร.น. โดยวิธีแยกตัวประกอบ

    7.4 การหา ค.ร.น. โดยวิธีตั้งหาร  

8. โจทย์ปัญหา  

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เส้นขนาน  

1. ทบทวนเส้นขนาน  

2. มุมแย้ง  

3. เส้นขนาดและมุมแย้ง

4. มุมภายในที่อยู่ข้างเดียวกันของเส้นตัด  

5. เส้นขนานและมุมภายในที่อยู่ข้างเดียวกันของเส้นตัด  

6. การพิจารณาเส้นขนานโดยอาศัยมุมแย้ง

7. การพิจารณาเส้นขนานโดยอาศัยมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัด

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ทิศและผนัง

1. ทิศ

2. การบอกตำแหน่งโดยใช้ทิศ

3. แผนผังและมาตราส่วน

4. การอ่านแผนผัง

5. การเขียนแผนผังแสดงสิ่งต่างๆ

6. การเขียนแผนผังแสดงเส้นทางการเดินทาง 

7. การเขียนแผนผังโดยสังเขป

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เศษส่วนและการบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน

1. ทบทวนเศษส่วน 

2. ทบทวนเศษส่วนที่มีค่าเท่ากัน

3. การเปรียบเทียบเศษส่วน

4. การเรียงลำดับเศษส่วน 

5. ทบทวนการทำเศษส่วนให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำ

6. การบวกและการลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากัน

7. การบวกและการลบจำนวนคละ

8. โจทย์ปัญหาการบวกการลบเศษส่วน

9. การคูณเศษส่วน

    9.1 การคูณเศษส่วนกับจำนวนนับ  

    9.2 การคูณเศษส่วนกับเศษส่วน

10. การหารเศษส่วน

11. การคูณและการหารจำนวนคละ

12. โจทย์ปัญหาการคูณและการหารเศษส่วน

13. การบวก ลบ คูณ หารเศษส่วนระคน

14. โจทย์ปัญหาเศษส่วนระคน 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 ทศนิยม

1. ทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง 

2. ทศนิยมสามตำแหน่ง

3. ค่าประจำหลักและค่าของเลขโดดในแต่ละหลัก 

4. การเขียนทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่งในรูปกระจาย

5. การเปรียบเทียบและเรียงลำดับทศนิยม

6. ทศนิยมและเศษส่วน

7. การประมาณ