ประถมศึกษา 6

แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ป.6 ภาคเรียนที่ 2

แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ป.6 ภาคเรียนที่ 2

แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ป.6 ภาคเรียนที่ 2

รหัสหนังสือ : 2372312120

จำนวน : 266 หน้า

ผู้แต่ง :ทรงวิทย์ สุวรรณธาดา และคณะ

ราคาปก : 60 บาท

ส่วนลด : 6 บาท

ราคาพิเศษ : 54 บาท

:: รายละเอียด

แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์พื้นฐาน ป.6 ภาคเรียนที่ 2 ใช้คู่กับหนังสือเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐาน ป.6 ภาคเรียนที่ 2 ฝึกฝนทักษะทางคณิตศาสตร์ สร้างความชำนาญในการแก้ไขปัญหาโจทย์ทางคณิตศาสตร์เตรียมพร้อมกับการสอบ O-NET

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8             การบวก การลบและการคูณทศนิยม     

1. การบวก การลบ และการคูณทศนิยม

   1.1  ทบทวนการบวกทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง

   1.2  การบวกทศนิยมสามตำแหน่ง

   1.3  ทบทวนการลบทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง

   1.4  การลบทศนิยมสามตำแหน่ง

   1.5  การบวก ลบทศนิยมระคน

2. โจทย์ปัญหาการบวกและการลบทศนิยม

3. ทบทวนการคูณทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่งกับจำนวนนับ

4. การคูณทศนิยมสามตำแหน่งกับจำนวนนับ

5. การคูณทศนิยมกับทศนิยม

   5.1  ทบทวนการคูณทศนิยมหนึ่งตำแหน่งกับทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง

   5.2  การคูณทศนิยมหนึ่งตำแหน่งกับทศนิยมสองตำแหน่ง

6. โจทย์ปัญหาการคูณทศนิยม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 9             การหารทศนิยม

1. การหารทศนิยมเมื่อตัวหารเป็นจำนวนนับ

2.การเขียนเศษส่วนในรูปทศนิยม

3. การหารทศนิยมเมื่อตัวหารเป็นทศนิยม

4. โจทย์ปัญหาการหารทศนิยม

5. การบวก ลบ คูณ หารทศนิยมระคน

6. โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารทศนิยมระคน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 10           รูปสี่เหลี่ยม

1. ทบทวนชนิดของรูปสี่เหลี่ยม

2.เส้นทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยม

3. การสร้างรูปสี่เหลี่ยม

   3.1  การสร้างรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก เมื่อกำหนดความยาวของด้าน

   3.2  การสร้างรูปสี่เหลี่ยม เมื่อกำหนดความยาวของด้านและขนาดของมุม

   3.3  การสร้างรูปสี่เหลี่ยม เมื่อกำหนดความยาวของเส้นทแยงมุม

4. การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม

   4.1  การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมโดยใช้ความยาวของด้าน

   4.2  การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน

   4.3  การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน

   4.4  การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมคางหมู

   4.5  การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมโดยใช้สมบัติของเส้นทแยงมุม

5. การคาดคะเนพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม

6. โจทย์ปัญหา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 11           รูปวงกลม

1. ทบทวนส่วนต่างๆของรูปวงกลม

2. การหาความยาวรอบรูปวงกลมหรือความยาวรอบวง

3. การหาพื้นที่ของรูปวงกลม

4. โจทย์ปัญหา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 12           บทประยุกต์

1. ทบทวนโจทย์ปัญหาการคูณและการหาร (บัญญัติไตรยางศ์)

2. ทบทวนร้อยละ

3. การหาร้อยละ

4. การซื้อขาย

5. โจทย์ปัญหาร้อยละกับการซื้อขาย

   5.1  การหาราคาขายจากราคาทุน

   5.2  การหาราคาทุนจากราคาขาย

   5.3  การลดราคา

6. โจทย์ปัญหาการซื้อขายกับการหาร้อยละ (เปอร์เซ็นต์)

7. ดอกเบี้ย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 13           รูปเรขาคณิตสามมิติ และปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก

1. รูปเรขาคณิตสามมิติ

2. ส่วนประกอบและรูปคลี่ของรูปเรขาคณิตสามมิติ

3. ลูกบาศก์และปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก

4. โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปรืมาตรหรือความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก

หน่วยการเรียนรู้ที่ 14           สถิติและความน่าจะเป็นเบื้องต้น

1. การเก็บรวมรวมข้อมูลและการจำแนกข้อมูล

2. ทบทวนแผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแท่ง

3. แผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ

4. การฟเส้น

5. แผนภูมิรูปวงกลม

6. ความน่าจะเป็นเบื้องต้น