หนังสือเรียนเศรษฐศาสตร์ ม.4-ม.6

หนังสือเรียนเศรษฐศาสตร์ ม.4-ม.6

หนังสือเรียนเศรษฐศาสตร์ ม.4-ม.6

รหัสหนังสือ : 2503105130

จำนวน : 164 หน้า

ผู้แต่ง :จารุวรรณ บุญยรัตพันธุ์

ราคาปก : 80 บาท

ส่วนลด : 8 บาท

ราคาพิเศษ : 72 บาท

:: รายละเอียด

หนังสือเรียนแม็ค สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ม.4-6) เศรษฐศาสตร์เล่มนี้ ได้เรียบเรียงขึ้นโดยมีเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดคล้องตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในสาระเศรษฐศาสตร์ ซึ่งเนื้อหาของแต่ละหน่วยได้เรียบเรียงขึ้นตามมาตรฐานที่กระทรวงศึกษาธิการจัดทำขึ้น เพื่อให้โรงเรียนได้นำไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1           เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น                                                                                                       

 • ความหมายของเศรษฐศาสตร์                   
 • ความเป็นมาของวิชาเศรษฐศาสตร์      
 • ความสำคัญของวิชาเศรษฐศาสตร์          
 • ประโยชน์ของการศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์  
 • ขอบข่ายการศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์
 • ความสัมพันธ์ของวิชาเศรษฐศาสตร์กับวิชาอื่น      
 • ความรู้พื้นฐานในการศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์                                                                                             

หน่วยการเรียนรู้ที่  2         ระบบเศรษฐกิจ                                                                                                                   

 • ระบบเศรษฐกิจ                 
 • หน่วยเศรษฐกิจ                                                                                                                                                   

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3          ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ                                                                                             

 • อุปสงค์         
 • อุปทาน      
 • กลไกราคาและการกำหนดจุดดุลยภาพ
 • การกำหนดค่าจ้างแรงงาน          
 • การแทรกแซงราคา              
 • ตลาด                                                                                                                                                                     

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4           การเงินและการคลัง                                                                                                          

 • การเงิน   
 • การคลัง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5           เศรษฐกิจระหว่างประเทศ                                                                                             

 • การค้าระหว่างประเทศ        
 • การเงินระหว่างประเทศ    
 • การรวมกลุ่มระหว่างประเทศ                                                                                                                          

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6           การแก้ปัญหาและความร่วมมือทางเศรษฐกิจในระดับชุมชนและประเทศ       

 • การแก้ปัญหาและความร่วมมือทางเศรษฐกิจในระดับประเทศ     
 • การแก้ปัญหาและความร่วมมือทางเศรษฐกิจในระดับชุมชน