มัธยมศึกษาปีที่ 6

หนังสือเรียนเคมีเพิ่มเติม ม.6 ภาคเรียนที่ 2

หนังสือเรียนเคมีเพิ่มเติม ม.6 ภาคเรียนที่ 2

หนังสือเรียนเคมีเพิ่มเติม ม.6 ภาคเรียนที่ 2

รหัสหนังสือ : 2512518120

จำนวน : 380 หน้า

ผู้แต่ง :ศรีลักษณ์ ผลวัฒนะ และประดับ นาคแก้ว

ราคาปก : 165 บาท

ส่วนลด : 16 บาท

ราคาพิเศษ : 149 บาท

:: รายละเอียด

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเคมีอินทรีย์

 • เคมีอินทรีย์
 • ความสำคัญของสารอินทรีย์
 • แหล่งสารอินทรีย์ในธรรมชาติ
 • ประเภทของสารประกอบของธาตุคาร์บอน 
 • สมบัติของสารประกอบอินทรีย์และอนินทรีย์
 • สมบัติของธาตุคาร์บอนกับการเกิดสารประกอบอินทรีย์
 • ไอโซเมอร์ริซึม
 • หมู่แอลคิล
 • หมู่ฟังก์ชัน
 • ประเภทของสารประกอบอินทรีย์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สารประกอบไฮโดรคาร์บอน

 • การจำแนกประเภทของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน
 • สมบัติของสารไอโดรคาร์บอน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 อะลิฟาติกและอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน

 • อะลิฟาติกไฮโดรคาร์บอน
 • แอลเคน
 • ไซโคลแอลเคน
 • แอลคีน
 • ไซโคลแอลคีน
 • แอลไคน์
 • อะดรมาติกไอโดรคาร์บอน
 • เบนซีนและอนุพันธุ์ของเบนซีน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สารอินทรีย์ที่มี O เป็นองค์ประกอบในหมู่ฟังก์ชัน

 • สมบัติของสารอินทรีย์ที่มีหมู่ฟังก์ชันต่างกัน
 • แอลกอฮอล์
 • ฟีนอล
 • อีเทอร์
 • กรดอินทรีย์หรือกรดคาร์บอกซิลิก
 • เอสเทอร์
 • แอลดีไฮด์
 • คีโตน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 สารอินทรียืที่มี N เป็นองค์ประกอบในหมู่ฟังก์ชัน

 • เอมีน
 • เอมีนในชีวิตประจำวัน
 • เอไมด์
 • เอไมด์ในชีวิตประจำวัน

หน่วยการเรียนรู้ที่  6 ลิพิด

 • ความหมายของลิพิด
 • ประเภทของลิพิด
 • กรดไขมัน
 • ไขมันและน้ำมัน
 • ฟอสโฟลิพิด
 • ไข
 • สเตอรอยด์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 คาร์โบไอเดรต

 • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคาร์โบไฮเดรต
 • สมบัติและปฏิกิริยาของคาร์โบไฮเดรต
 • ปฏิกิริยาของคาร์โบไฮเดรต
 • ประเภทของคาร์โบไฮเดรต
 • คาร์โบไฮเดรตในชีวิตประจำวัน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 โปรตีน

 • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโปรตีน
 • กรดอะมิโน
 • เพปไทด์
 • โครงสร้างของโปรตีน
 • ประเภทของโปรตีน
 • โปรตีนกับชีวิตประจำวัน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 กรดนิวคลีอิก

 • ความหมายของกรดนิวคลีอิก
 • ชนิดของกรดนิวคลีอิก

หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์

 • ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเชื้อพลิงซากดึกดำบรรพ์
 • ถ่านหิน
 • หินน้ำมัน
 • ปิโตรเลียม
 • การสำรวจปิโตรเลียม
 • ปิโตรเคมีภัณฑ์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 พอลิเมอร์

 • ความหมายของพอลิเมอร์
 • ประเภทของพอลิเมอร์
 • ปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชัน
 • ประโยชน์ของพอลิเมอร์
 • โครงสร้างกับสมบัติของพอลิเมอร์
 • พลาสติก
 • เส้นใย
 • ยาง
 • ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 12 มลพิษที่เกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์จากเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์

 • ภาวะมลพิษที่เกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์จากเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์
 • มลพิษทางอากาศ
 • มลพิษทางน้ำ
 • มลพิษทางดิน