ประถมศึกษา 6

หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ป.6

หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ป.6

หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ป.6

รหัสหนังสือ : 2372310120

จำนวน : 452 หน้า

ผู้แต่ง :ทรงวิทย์ สุวรรณธาดา และคณะ

ราคาปก : 150 บาท

ส่วนลด : 15 บาท

ราคาพิเศษ : 135 บาท

:: รายละเอียด

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  จำนวนนับ และการบวก การลบ การคูณ การหารจำนวนนับ

1. ทบทวนค่าประจำหลักและค่าของเลขโดดในแต่ละหลัก

    1.1 ค่าประจำหลัก

    1.2 ค่าของเลขโดในแต่ละหลัก

2. ทบทวนการเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจาย

3. ทบทวนการเรียงลำดับจำนวน
    3.1 การเปรียบเทียบจำนวนสองจำนวนที่มีจำนวนหลักไม่เท่ากัน
    3.2 การเปรียบเทียบจำนวนสองจำนวนที่มีจำนวนหลักเท่ากัน
    3.3 การเรียงลำดับจำนวน

4. การหาค่าประมาณใกล้เคียงเป้นจำนวนเต็มหมื่น เต้มแสน เต็มล้าน
    4.1 ทบทวนการหาค่าประมาณใกล้เคียงเป็นจำนวนเต็มสิบ
    4.2 ทบทวนการหาค่าประมาณใกล้เคียงเป็นจำนวนเต็มร้อย
    4.3 ทบทวนการหาค่าประมาณใกล้เคียงเป็นจำนวนเต็มพัน
    4.4 การหาค่าประมาณใกล้เคียงเป็นจำนวนเต็มหมื่น
    4.5 การหาค่าประมาณใกล้เคียงเป็นจำนวนเต็มแสน
    4.6 การหาค่าประมาณใกล้เคียงเป็นจำนวนเต็มล้าน

 5. การบวก การลบ การคูณ การหาร
    5.1  ทบทวนสมบัติการสลับที่ของการบวกและการคูณ
    5.2  ทบทวนสมบัติการเปลี่ยนหมู่ของการบวกและการคูณ
    5.3  ทบทวนสมบัติการแจกแจง
    5.4  ทบทวนการบวกและการลบ
    5.5  โจทย์ปัญหาการบวกและการลบ
    5.6  โจทย์ปัญหาการบวก ลบระคน
    5.7  ทบทวนการคูณ
    5.8  ทบทวนการหาร
    5.9  โจทย์ปัญหาการคูณและการหาร

6. การบวก ลบ คูณ หารระคน

7. โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน

    7.1 การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาและแสดงวิธีทำ

    7.2 การสร้างโจทย์ปัญหา

8. แบบรูปและความสัมพันธ์

หน่วยการเรียนรู้ที่  2 สมการและการแก้สมการ

1. สมการ

2. สมการที่เป็นจริงและสมการที่เป็นเท็จ
    2.1 สมการที่เป็นจริง
    2.2 สมการที่เป็นเท็จ

3. สมการที่มีตัวไม่ทราบค่าหรือสมการที่มีตัวแปร

4. คำตอบของสมการ

5. สมบัติของการเท่ากันเกี่ยวกับการบวกหรือการลบ
    5.1 สมบัติของการเท่ากันเกี่ยวกับการบวก
    5.2 สมบัติของการเท่ากันเกี่ยวกับการลบ

6. การแก้สมการโดยใช้สมบัติของการเท่ากันเกี่ยวกับการบวกหรือการคูณ

7. สมบัติของการเท่ากันเกี่ยวกับการคูณหรือการหาร
    7.1 สมบัติของการเท่ากันเกี่ยวกับการคูณ
    7.2 สมบัติของการเท่ากันเกี่ยวกับการหาร

8. การแก้สมการโดยใช้สมบัติของการเท่ากันเกี่ยวกับการคูณหรือการหาร

9. การเขียนสมการจากข้อความที่กำหนดให้

10. การแก้โจทย์ปัญหาด้วยสมการ
    10.1 การแก้สมการเมื่อโจทย์กำหนดตัวไม่ทราบค่า (ตัวแปร )
    10.2 การแก้สมการเมื่อโจทย์ไม่ได้กำหนดตัวไม่ทราบค่า (ตัวแปร )

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ตัวประกอบของจำนวนนับ

1. ทบทวนการหารลงตัวและการหารไม่ลงตัว

2. ตัวประกอบ
    2.1 ตัวประกอบ
    2.2 การหาตัวประกอบ

3. จำนวนเฉพาะ

4. ตัวประกอบเฉพาะ

5. การแยกตัวประกอบ
    5.1 การแยกตัวประกอบโดยวิธีตั้งหาร

6. ตัวหารร่วมมาก ( ห.ร.ม. )
    6.1 ตัวหารร่วมมากหรือตัวประกอบร่วม
    6.2 การหา ห.ร.ม. โดยวิธีหาตัวประกอบร่วม
    6.3 การหา ห.ร.ม. โดยวิธีแยกตัวประกอบ
    6.4 การหา ห.ร.ม. โดยวิธีตั้งหาร

7. ตัวคูณร่วมน้อย (ค.ร.น.)
    7.1 ตัวคูณร่วม
    7.2 การหา ค.ร.น.โดยวิธีหาตัวประกอบร่วม
    7.3 การหา ค.ร.น.โดยวิธีแยกตัวประกอบ
    7.4 การหา ค.ร.น.โดยวิธีตั้งหาร

8. โจทย์ปัญหา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เส้นขนาน

1. ทบทวนเส้นขนาน

2. มุมแย้ง

3. เส้นขนานและมุมแย้ง

4. มุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัด

5. เส้นขนานและมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัด

6. การพิจารณาเส้นขนานโดยอาศัยมุมแย้ง

7. การพิจารณาเส้นขนานโดยอาศัยมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัด

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ทิศและแผนผัง

1. ทิศ

2. การบอกตำแหน่งโดยใช้ทิศ

3. แผนผังและมาตราส่วน

4. การอ่านแผนผัง

5. การเขียนแผนผังแสดงสิ่งต่างๆ

6. การเขียนแผนผังแสดงเส้นทางการเดินทาง

7. การเขียนแผนผังโดยสังเขป

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เศษส่วนและการบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน

1. ทบทวนเศษส่วน

2. ทบทวนเศษส่วนที่มีค่าเท่ากัน

3. การเปรียบเทียบเศษส่วน

    3.1      ทบทกวนการเปรียบเทียบเศษส่วนมีส่วนเท่ากัน

    3.2      ทบทวนการเปรียบเทียบเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากัน

4. การเรียงลำดับเศษส่วน

5. ทวบทวนการทำเศษส่วนให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำ

6. การบวกการลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากัน

7. การบวกและการลบจำนวนคละ

8. โจทย์ปัญหาการบวกและการลบเศษส่วน

9. การคูณเศษส่วน

    9.1      การคูณเศษส่วนกับจำนวนนับ

    9.2      การคูณเศษส่วนกับเศษส่วน

10. การหารเศษส่วน

11. การคูณและการหารจำนวนคละ

12. โจทย์ปัญหาการคูณและการหารเศษส่วน

13. การบวก ลบ คูณ หารเศษส่วนระคน

14. โจทย์ปัญหาเศษส่วนระคน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 ทศนิยม

1. ทบทวนทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง

2. ทศนิยมสามตำแหน่ง

3. ค่าประจำหลักและค่าของเลขโดดในแต่ละหลัก

    3.1      ค่าประจำหลัก

    3.2      ค่าของเลขโดดในแต่ละหลัก

4. การเขียนทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่งในรูปกระจาย

5. การเปรียบเทียบและเรียงลำดับทศนิยม

6. ทศนิยมและเศษส่วน

    6.1 ทบทวนการเขียนทศนิยมหนึ่งตำแหน่งในรูปเศษส่วน

    6.2 ทบทวนการเขียนทศนิยมสองตำแหน่งในรูปเศษส่วน

    6.3 การเขียนทศนิยมสามตำแหน่งในรูปเศษส่วน

    6.4 การเขียนเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็น 10, 100 และ 1,000 ในรูปทศนิยม

7. การประมาณ

    7.1 การหาค่าประมาณใกล้เคียงทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง

    7.2 การหาค่าประมาณใกล้เคียงทศนิยมสองตำแหน่ง