มัธยมศึกษาปีที่ 1

COMPACT คณิตศาสตร์ ม.1

COMPACT คณิตศาสตร์ ม.1

COMPACT คณิตศาสตร์ ม.1

รหัสหนังสือ : 1412319100

จำนวน : 352 หน้า

ผู้แต่ง :ยุพดี มงคลจินดาวงศ์

ราคาปก : 155 บาท

ส่วนลด : 15 บาท

ราคาพิเศษ : 140 บาท

:: รายละเอียด

 • เน้นเทคนิคการคิดคำนวณ เพื่อให้เข้าใจง่ายและสามาระนำไปประยุกต์ใช้ได้
 • เหมาะสำหรับการเตรียมตัวสอบเก็บคะแนน กลางภาค และปลายภาค
 • เพิ่มทักษะการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ เพื่อเตรียมพร้อมสอบ O-NETล่วงหน้าในระดับชั้น ม.3

:: สารบัญ

บทที่ 1 ตัวหารร่วมมาก ตัวคูณร่วมน้อย และการประยุกต์

 1. จำนวนนับ  ตัวประกอบ และพหุคูณ
 2. จำนวนเฉพาะ และตัวประกอบเฉพาะ
 3. การแยกตัวประกอบของจำนวนนับ
 4. ตัวหารร่วมมากและการนำไปใช้
 5. ตัวคูณร่วมน้อยและการนำไปใช้

บทที่ 2 ระบบจำนวนเต็ม

 1. จำนวนเต็ม
 2. การหาผลบวกของจำนวนเต็ม
 3. การลบจำนวนเต็ม
 4. การคูณจำนวนเต็ม
 5. การหารจำนวนเต็ม
 6. สมบัติของจำนวนเต็ม
 7. การบวกและการลบจำนวนเต็มที่มีหลายจำนวน
 8. การบวก การลบ การคูณ และการหารจำนวนเต็ม

บทที่ 3 เลขยกกำลังและการประยุกต์

 1. เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็ม
 2. การหาค่าของเลขยกกำลังเมื่อเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวก
 3. การคูณเลขยกกำลังเมื่อเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวก
 4. การหารเลขยกกำลังเมื่อเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวก
 5. เลขยกกำลังที่มีฐานอยู่ในรูปการคูณหรือการหารของจำนวน
 6. การเขียนจำนวนที่มีค่ามากๆหรือจำนวนที่มีค่าน้อยๆให้อยู่ในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์
 7. การนำไปใช้

บทที่ 4 พื้นฐานทางเรขาคณิตและการสร้าง

 1. จุด เส้นตรง ระนาบ
 2. ส่วนของเส้นตรง
 3. รังสี
 4. มุม
 5. การสร้างพื้นฐาน
บทที่ 5 จำนวนและตัวเลข
 1. ระบบตัวเลขโรมัน
 2. ระบบตัวเลขฐานต่างๆ
 3. การเปลี่ยนฐานในระบบตัวเลข
บทที่ 6 ทศนิยมและเศษส่วน
 1. จำนวนในรูปทศนิยม
 2. การเปรียบเทียบทศนิยม
 3. การบวกและการลบทศนิยม
 4. การคูณทศนิยม
 5. การหารทศนิยม
 6. เศษส่วนและการเปรียบเทียบเศษส่วน
 7. การบวกและการลบเศษส่วน
 8. การคูณเศษส่วนและการหารเศษส่วน
 9. ความสัมพันธ์ระหว่างทศนิยมและเศษส่วน
 10. โจทย์ปัญหาเศษส่วน
 11. โอกาสของเหตุการณ์

บทที่ 7 การประมาณค่า

 1. ค่าประมาณ
 2. การหาค่าประมาณโดยการปัดเศษ
 3. การประมาณค่า

บทที่ 8 คู่อันดับและกราฟ

 1. คู่อันดับและกราฟของคู่อันดับ
 2. กราฟและการนำไปใช้

บทที่ 9 สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

 1. แบบรูปและความสัมพันธ์
 2. สมการ
 3. คำตอบของสมการ
 4. การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
 5. โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

บทที่ 10 พหุนาม

 1. เอกนาม
 2. การบวกและการลบเอกนาม
 3. พหุนาม
 4. การบวกและการลบพหุนาม
 5. การคูณพหุนาม
 6. การหารพหุนาม
บทที่ 11 ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ
 1. ภาพของรูปเรขาคณิตสามมิติ
 2. รูปคลี่ของรูปเรขาคณิตสามมิติ
 3. หน้าตัดของรูปเรขาคณิตสามมิติ
 4. ภาพที่ได้จากการมองทางด้านหน้า ด้านข้าง และด้านบนของรูปเรขาคณิตสามมิติ
 5. รูปเรขาคณิตที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์