ประถมศึกษา 3

หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม อาเซียนศึกษา ป.3

หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม อาเซียนศึกษา ป.3

หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม อาเซียนศึกษา ป.3

รหัสหนังสือ : 2333105100

จำนวน : 96 หน้า

ผู้แต่ง :มนพร จันทร์คล้อ และ พลพิพัฒน์ สุระขันธ์

ราคาปก : 75 บาท

ส่วนลด : 7 บาท

ราคาพิเศษ : 68 บาท

:: รายละเอียด

ศึกษาความหมาย คำสำคัญ สัญลักษณ์ หน่วยงาน การดำเนินงาน และความก้าวหน้าของอาเซียน ศึกษาภูมิภาคอาเซียนเกี่ยวกับลักษณะทางธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เขตอนุรักษ์ ความหลากหลายทางธรรมชาติและดอกไม้ประจำชาติของประเทศสมาชิกอาเซียน  รวมทั้งความร่วมมือทางด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการเตรียมตัวเป็นประชากรอาเซียนที่ดี โดยเน้นการฝึกทักษะ การคิดวิเคราะห์ ผ่านประเด็นคำถาม ทั้งนี้เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียนและประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างง่ายๆ โดยเห็นความสำคัญของการร่วมมือกันในอาเซียน

 

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 รู้จักอาเซียน

 1. ความหมายและความสำคัญของการก่อตั้งอาเซียน
 2. เอกสารสำคัญของการก่อตั้งและสัญลักษณ์อาเซียน
 3. กลไกการดำเนินงานและหน่วยงานของอาเซียน
 4. หลักการดำเนินความสัมพันธ์และความก้าวหน้าของอาเซียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ภูมิภาคอาเซียน

 1. แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติของภูมิภาคอาเซียน
 2. เขตอนุรักษ์พืชและสัตว์ของภูมิภาคอาเซียน
 3. ดอกไม้ประจำชาติของประเทศสมาชิกอาเซียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ร่วมกันดูแลสิ่งแวดล้อม

 1. สิ่งแวดล้อมในอาเซียน
 2. กลไกการดำเนินงานของอาเซียนในเรื่องสิ่งแวดล้อม
 3. ความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมของอาเซียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เราคือชาวอาเซียน

 1. ภูมิใจในความเป็นไทย
 2. ประโยชน์ของการร่วมมือในอาเซียน
 3. การเตรียมตัวให้พร้อมเป็นชาวอาเซียน
 4. วัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน