ประถมศึกษา 2

หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม อาเซียนศึกษา ป.2

หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม อาเซียนศึกษา ป.2

หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม อาเซียนศึกษา ป.2

รหัสหนังสือ : 2323105100

จำนวน : 84 หน้า

ผู้แต่ง :มนพร จันทร์คล้อ และ พลพิพัฒน์ สุระขันธ์

ราคาปก : 65 บาท

ส่วนลด : 6 บาท

ราคาพิเศษ : 59 บาท

:: รายละเอียด

ศึกษาความหมาย คำสำคัญ สัญลักษณ์ หน่วยงาน การดำเนินงาน ความร่วมมือและความสำเร็จของอาเซียนอย่างง่ายๆ ข้อมูลโดยสรุป ลักษณะภูมิประเทศ เมืองหลวง ธนบัตร และอัตราแลกเปลี่ยนของประเทศสมาชิกอาเซียน รวมทั้งการเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียยนที่มีคุณภาพ โดยเน้นการฝึกทักษะ การคิดวิเคราะห์ ผ่านคำถาม ประเด็นที่เกี่ยวข้องและกิจกรรมต่างๆ ทั้งนี้เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียนและประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างง่ายๆ สามารถปรับตัวและดำเนินชีวิตร่วมกันในประชาคมอาเซียนได้

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 รู้เรื่องอาเซียน

 1. การก่อตั้งอาเซียน
 2. สมาชิกอาเซียน
 3. การดำเนินงานของอาเซียน
 4. หน่วยงานของอาเซียน
 5. คำขวัญอาเซียนและเพลงประจำอาเซียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 รู้จักประเทศสมาชิกอาเซียน

 1. ข้อมูลสำคัญของประเทศสมาชิกอาเซียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ร่วมมือร่วมใจกัน

 1. ความร่วมมือทางการศึกษาและการพัฒนาเยาวชน
 2. ความร่วมมือทางการท่องเที่ยว
 3. การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมในอาเซียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เตรียมพร้อมเข้าสู่อาเซียน

 1. ข่าวสารเกี่ยวกับความร่วมมือของอาเซียน
 2. ฝึกฝนและใช้ภาษาอังกฤษให้คล่องแคล่ว
 3. เรียนรู้เรื่องจำนวนเลขสากล
 4. เข้าใจภาษาของประเทศสมาชิก
 5. รักษามารยาทสากล
 6. ภูมิใจและรักษาความเป็นไทย