มัธยมศึกษาปีที่ 4

หนังสือเรียนฟิสิกส์เพิ่มเติม ม.4-ม.6 เล่ม2

หนังสือเรียนฟิสิกส์เพิ่มเติม ม.4-ม.6 เล่ม2

หนังสือเรียนฟิสิกส์เพิ่มเติม ม.4-ม.6 เล่ม2

รหัสหนังสือ : 2512520110

จำนวน : 260 หน้า

ผู้แต่ง :ณัฐภัสสร และประดิษฐ์ เหล่าเนตร์

ราคาปก : 140 บาท

ส่วนลด : 14 บาท

ราคาพิเศษ : 126 บาท

:: รายละเอียด

หนังสือเรียนฟิสิกส์ ม.4-ม.6 เล่ม 2 รายวิชาเพิ่มเติม เป็นการศึกษาเกี่ยวกับงานและพลังงาน โมเมนตัมและการชน การเคลื่อนที่แบบหมุน สภาพสมดุลและสภาพยืดหยุ่น ซึ่งได้จัดโครงสร้างรายวิชาให้เหมาะสมกับหลักสูตรของสถานศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนได้มีความรู้และสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 งานและพลังงาน

 1. งาน
 2. กำลัง
 3. พลังงาน
 4. กฎการอนุรักษ์พลังงาน
 5. การประยุกต์กฎการอนุรักษ์พลังงานกล
 6. กฎสากลของการอนุรักษ์พลังงาน
 7. เครื่องกล

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 โมเมนตัมและการชน

 1. โมเมนตัม
 2. แรงและการเปลี่ยนโมเมนตัม
 3. การดลและแรงดล
 4. การชน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การเคลื่อนที่แบบหมุน

 1. การหมุน
 2. ความเร็วเชิงมุมและความเร่งเชิงมุม
 3. ทอร์กกับการเคลื่อนที่แบบหมุน
 4. โมเมนต์ความเฉื่อย
 5. พลังงานจลน์ของการเคลื่อนที่แบบหมุน
 6. โมเมนตัมเชิงมุมและอัตราการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมเชิงมุม
 7. การทำงานในการหมุน
 8. การแกว่งของวัตถุ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สภาพสมดุลและสภาพยืดหยุ่น 

 1. สภาพสมดุล
 2. เงื่อนไขสมดุล
 3. โมเมนต์ของแรงหรือทอร์ก
 4. โมเมนต์ของแรงคู่ควบ
 5. เสถียรภาพของสมดุล
 6. หลักสมดุลกับชีวิตประจำวัน
 7. สภาพยืดหยุ่น
 8. ความทนของแรงวัตถุ