มัธยมศึกษาปีที่ 1

หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม อาเซียนศึกษา ม.1

หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม อาเซียนศึกษา ม.1

หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม อาเซียนศึกษา ม.1

รหัสหนังสือ : 2413118100

จำนวน : 180 หน้า

ผู้แต่ง :พิชาติ แก้วพวง

ราคาปก : 115 บาท

ส่วนลด : 11 บาท

ราคาพิเศษ : 104 บาท

:: รายละเอียด

 

ศึกษาการเปิดประตูสู่อาเซียน การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ภูมิศาสตร์อาเซียนกับอัตลักษณ์ทางภูมิศาสตร์อาเซียน พัฒนาการของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับอัตลักษณ์ทางประวัติศาสตร์ การแลกเปลี่ยนเงินตรากับการท่องเที่ยวในอาเซียน การสร้างสัมพันธไมตรีกับภาคีนอกอาเซียน การนำสังคมไทยสู่ความเสมอภาคและยุติธรรม พลเมืองไทยและพลเมืองอาเซียนกับการสร้างความเสมอภาคและยุติธรรม การจัดตั้งประชาคมอาเซียน โดยเน้นการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รวมทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจไทยสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เน้นให้ผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้า ฝึกทักษะการคิดที่หลากหลาย ทักษะการใช้เทคโนโลยี ทักษะการแก้ปัญหาและทักษะการเป็นพลเมืองอาเซียน เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักในอัตลักษณ์อาเซียนร่วมกัน เคารพในความแตกต่างและหลากหลาย ภูมิใจในความเป็นไทยและความเป็นอาเซียน มีความรับผิดชอบทางสังคมในฐานะพลเมืองไทยและพลเมืองอาเซียน ตลอดจนสามารถปรับตัวและดำเนินชีวิตอยู่ในประชาคมอาเซียนได้

 

 

 

:: สารบัญ

สาระที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เปิดประตูสู่อาเซียน

 1. พัฒนาการของอาเซียน
 2. สัญลักษณ์อาเซียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เตรีนมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

 1. ประเทศสมาชิกอาเซียน
 2. การจัดตั้งประชาคมอาเซียน

สาระที่ 2 การเห็นคุณค่าอัตลักษณ์และความหลากหลาย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรียนรู้ภูมิศาสตร์อาเซียน เพียรเข้าใจวิถีชีวิตที่หลากหลาย

 1. ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของเอเชียยตะวันออกเฉียงใต้
 2. ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อความเจริญและวิถีชีวิตของชาวอาเซียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สืบค้นความเป็นมา ค้นหาอัตลักษณ์อาเซียน

 1. ปัจจัยที่มีผลต่อพัฒนาการของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 2. พัฒนาการของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 3. อัตลักษณ์ทางประวัติศาสตร์ของอาเซียน

สาระที่ 3 การเชื่อมโยงโลกและท้องถิ่น

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 มาแลกเปลี่ยนเงินตรา นำพาท่องแดนอาเซียน

 1. การแลกเปลี่ยนเงินตราในอาเซียน
 2. การท่องเที่ยวในอาเซียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 สร้างสัมพันธไมตรีกับภาคีนอกอาเซียน

 1. รูปแบบความร่วมมือของอาเซียนกับภายนอก
 2. ความสัมพันธ์ของอาเซียนกับภายนอก

สาระที่ 4 การส่งเสริมความเสมอภาคและความยุติธรรม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 นำสังคมไทยสู่ความเสมอภาคและความยุติธรรม

 1. แนวคิดเกี่ยวกับความเสมอภาคและความยุติธรรม
 2. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่เกี่ยวกับการส่งเสริมความเสมอภาคและความยุติธรรม
 3. การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐเพื่อสร้างความยุติธรรมในสังคมไทย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 รวมพลังพลเมืองอาเซียน ร่วมสร้างความเสมอภาคและยุติธรรม

 1. แนวคิดเกี่ยวกับพลเมืองไทยและพลเมืองอาเซียน
 2. พลเมืองอาเซียนกับการส่งเสริมความเสมอภาคและความยุติธรรมในอาเซียน

สาระที่ 5 การทำงานร่วมกันเพื่อนาคตที่ยั่งยืน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 ร่วมสร้างประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

 1. วิวัฒนาการของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 2. ผลงานและความร่วมมือด้านเศรษฐกิจอาเซียน
 3. ประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 นำเศรษฐกิจไทยสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

 1. ศักยภาพทางเศรษฐกิจของไทย
 2. การพัฒนาเศรษฐกิจของไทย
 3. จุดแข็ง จุดอ่อน และประเด็นทางเศรษฐกิจที่่น่าสนใจของประเทศสมาชิกอาเซียน
 4. แนวทางการรองรับผลกระทบทางเศรษฐกิจของไทย