ประถมศึกษา 4

หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม อาเซียนศึกษา ป.4

หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม อาเซียนศึกษา ป.4

หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม อาเซียนศึกษา ป.4

รหัสหนังสือ : 2343105100

จำนวน : 100 หน้า

ผู้แต่ง :มนพร จันทร์คล้อ และ พลพิพัฒน์ สุระขันธ์

ราคาปก : 75 บาท

ส่วนลด : 7 บาท

ราคาพิเศษ : 68 บาท

:: รายละเอียด

 

ศึกษาความหมาย ความสำคัญ สัญลักษณ์  การดำเนินงาน หน่วยงานและวิวัฒนาการของอาเซียน ตั้งแต่การก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน ศึกษาภูมิภาคอาเซียนเกี่ยวกับความเจริญรุ่งเรืองทางด้านวัฒนธรรม การเป็นแหล่งตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก การเป็นแหล่งสะสมภูมิปัญญาด้านการเพาะปลูก การเป็นแหล่งศิลปกรรมทางศาสนา แหล่งวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละประเทศสมาชิกผ่านมรดกโลกทางวัฒนธรรมในภูมิภาคอาเซียน รวมทั้งความร่วมมือทางด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรอาเซียน และอัตลักษณ์ของอาเซียนที่เกิดจากสภาพทางภูมิศาสตร์และลักษณะทางสังคมที่คล้ายคลึงกัน ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ ทั้งนี้เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียนและประเทศสมาชิกอาเซียน เห็นความสำคัญของการร่วมมือกันในอาเซียนและสามารถเข้าร่วมเป็นประชากรอาเซียนที่มีประสิทธิภาพ

 

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 อาเซียนคือความร่วมมือในภูมิภาค

 1. ความหมาย ความเป็นมา และวัตถุประสงค์ของอาเซียน
 2. สมาชิกและการดำเนินงานของอาเซียน
 3. ความก้าวหน้าของอาเซียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ความรุ่งเรืองทางวัฒนธรรมในภูมิถาคอาเซียน

 1. ภูมิถาคอาเซียนเป็นแหล่งตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
 2. ภูมิถาคอาเซียนเป็นแหล่งสะสมภูมิปัญญาด้านการเพาะปลูก
 3. ภูมิถาคอาเซียนมีแหล่งศิลปกรรมทางศาสนาที่เก่าแก่แห่งหนึ่งของโลก
 4. ภูมิถาคอาเซียนมีแหล่งวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละประเทศสมาชิก

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ร่วมมือกันพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรอาเซียน

 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรอาเซียน
 2. ความยุติธรรมและสิทธิของประชากรอาเซียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เราคือเยาวชนไทยและเยาวชนอาเซียน

 1. ภูมิภาคอาเซียนมีสภาพทางภูมิศาสตร์คล้ายคลึงกัน
 2. วัฒนธรรมของภูมิภาคอาเซียนได้รับอิทธิพลจากอินเดีย จีน และชาวตะวันตก
 3. ประชากรในภูมิภาคอาเซียนมีลักษณะการผสมผสานทางเชื้อชาติหลากหลาย