ประถมศึกษา 5

หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม อาเซียนศึกษา ป.5

หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม อาเซียนศึกษา ป.5

หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม อาเซียนศึกษา ป.5

รหัสหนังสือ : 2363105100

จำนวน : 120 หน้า

ผู้แต่ง :มนพร จันทร์คล้อ และ พลพิพัฒน์ สุระขันธ์

ราคาปก : 85 บาท

ส่วนลด : 8 บาท

ราคาพิเศษ : 77 บาท

:: รายละเอียด

ศึกษาความเป็นมาของการก่อตั้งอาเซียน ประเทศสมาชิกอาเซียน กลไกการดำเนินงาน หน่วยงานของอาเซียน ประเทศและกลุ่มประเทศคู่เจรจาของอาเซียน หลักการพื้นฐานในการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างกัน สัญลักษณ์อาเซียน วิสัยทัศน์อาเซียน กฎบัตรอาเซียน และประชาคมอาเซียน

วิเคราะห์ความร่วมมือทางด้านการเมืองและความมั่นคง ความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจของภูมิภาคอาเซียน และอัตลักษณ์อาเซียนที่ก่อให้เกิดภูมิปัญญาทางด้านต่างๆ รวมทั้งสัญลักษณ์ของประเทศสมาชิกอาเซียน ทั้งนี้เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียน เห็นความสำคัญของการร่วมมือกันทางด้านการเมืองและความมั่นคงและเศรษฐกิจในอาเซียน

 

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  เรียนรู้เรื่องอาเซียน

 1. การก่อตั้งอาเซียน
 2. สมาชิกอาเซียน
 3. สัญลักษณ์อาเซียน
 4. กลไกการดำเนินงานของอาเซียน
 5. อาเซียนกับความสัมพันธ์กับภายนอกภูมิภาค
 6. การประชุมอาเซียนกับกลุ่มประเทศภายนอกภูมิภาค
 7. หลักการพื้นฐานในการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างกันในอาเซียน
 8. วิสัยทัศน์อาเซียน
 9. กฎบัตรอาเซียน
 10. ประชาคมอาเซียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 รู้จักภูมิภาคและอัตลักษณ์อาเซียน

 1. สภาพทางภูมิศาสตร์ของภูมิภาคอาเซียน
 2. สภาพทางภูมิศาสตร์กับการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาในอาเซียน
 3. ความหลากหลายของประชากรในประเทศสมาชิกอาเซียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เข้าใจสัญลักษณ์ของประเทศสมาชิกอาเซียน

 1. ประเทศสมาชิกอาเซียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ร่วมมือกันสร้างความมั่นคงและมั่งคั่งในอาเซียน

 1. ความร่วมมือทางด้านการเมืองและความมั่นคงในอาเซียน
 2. ความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจในอาเซียน