ประถมศึกษา 6

หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม อาเซียนศึกษา ป.6

หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม อาเซียนศึกษา ป.6

หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม อาเซียนศึกษา ป.6

รหัสหนังสือ : 2373105100

จำนวน : 128 หน้า

ผู้แต่ง :มนพร จันทร์คล้อ และ พลพิพัฒน์ สุระขันธ์

ราคาปก : 85 บาท

ส่วนลด : 8 บาท

ราคาพิเศษ : 77 บาท

:: รายละเอียด

ศึกษาความหมาย คำสำคัญในเรื่องเกี่ยวกับกำเนิดอาเซียน การขยายสมาชิก กลไกและโครงสร้างการดำเนินงาน บุลากรสำคัญ หลักการพื้นฐานในการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างกัน วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับวิวัฒนาการและความตกลงอาเซียน กฎบัตรอาเซียน ประชาคมอาเซียน ความร่วมมือทางด้านต่างๆในภูมิภาคอาเซียน และข้อมูลของประเทศสมาชิกอาเซียนในแต่ละประเทศ ทั้งสภาพภูมิศาสตร์ ความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ การปกครองในปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม รวมทั้งบทบาทของไทยกับอาเซียน ทั้งนี้เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียนและประเทศสมาชิกอย่างง่ายๆ เห็นความสำคัญของการร่วมมือกันในอาเซียน

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอาเซียน

  1. ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน
  2. หลักการพื้นฐานในการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างกันของอาเซียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ภูมิภาคอาเซียนและประเทศสมาชิก

  1. เรียนรู้ภูมิศาสตร์ของภูมิภาคอาเซียน
  2. แหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมในอาเซียน
  3. ประเทศสมาชิกอาเซียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 วิวัฒนาการและความตกลงของอาเซียน

  1. วิวัฒนาการของอาเซียนและกฎบัตรอาเซียน
  2. ประชาคมอาเซียนและความตกลงของอาเซียน
  3. ความสัมพันธ์ของอาเซียนกับประเทศและกลุ่มประเทศภายนอกภูมิภาค

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ไทยกับอาเซียน

  1. ไทยกับความร่วมมือในอาเซียน
  2. ประโยชน์ที่ไทยได้รับความร่วมมือในอาเซียน