ประถมศึกษา 4

ขยันก่อนสอบสังคมศึกษา ป.4 (ปรับปรุงใหม่)

ขยันก่อนสอบสังคมศึกษา ป.4 (ปรับปรุงใหม่)

ขยันก่อนสอบสังคมศึกษา ป.4 (ปรับปรุงใหม่)

รหัสหนังสือ : 1343102110

จำนวน : 212 หน้า

ผู้แต่ง :วัชรี กมลเสรีรัตน์

ราคาปก : 110 บาท

ส่วนลด : 33 บาท

ราคาพิเศษ : 77 บาท

:: รายละเอียด

 • เนื้อหาสอดคล้องตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
 • เหมาะสำหรับให้นักเรียนได้ทบทวนเนื้อหา และฝึกทำโจทย์ทดสอบที่หลากหลาย
 • เพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างความมั่นใจก่อนสอบเก็บคะแนน สอบกลางภาค ปลายภาค และเป็นพื้นฐานสำหรับการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้นไป
 

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  ศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรม

 • พระพุทธศาสนาเป็นศูนย์รวมจิตใจ
 • พุทธประวัติ
 • พุทธสาวก ชาดก และชาวพุทธตัวอย่าง
 • หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
 • การปฏิบัติแบบชาวพุทธ
 • ศาสนาพิธีและวันสำคัญทางศาสนา
 • ประวัติศาสดาของศาสนาที่คนไทยนับถือในประเทศไทย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม

 • พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
 • การเป็นผู้นำ และผู้ตามที่ดี
 • สิทธิเด็ก
 • การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
 • วัฒนธรรมไทยในภาคต่างๆ
 • การเมืองการปกครองของไทย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3  เศรษฐศาสตร์

 • การบริโภคสินค้าและบริการ
 • เศรษฐกิจพอเพียง
 • ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจของคนในชุมชน
 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเงิน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ประวัติศาสตร์

 • เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์
 • การตั้งถิ่นฐานในดินแดนประเทศไทย
 • ประวัติศาสตร์สมัยสุโขทัย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5  ภูมิศาสตร์

 • เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
 • มนุษย์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
 • ลักษณะทางกายภาพเชิงภูมิศาสตร์ของประเทศไทย
ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับอาเซียน