มัธยมศึกษาปีที่ 4

CORE รับตรง เคมี เล่ม1

CORE รับตรง เคมี เล่ม1

CORE รับตรง เคมี เล่ม1

รหัสหนังสือ : 1922502100

จำนวน : 744 หน้า

ผู้แต่ง :รศ.ดร.นิพนธ์ และ รศ.คณิตา ตังคณานุรักษ์

ราคาปก : 300 บาท

ส่วนลด : 30 บาท

ราคาพิเศษ : 270 บาท

:: รายละเอียด

หนังสือเล่มนี้ครอบคลุมเนื้อหาตามที่สทศ.กำหนดครบถ้วน นำไว้ใช้ทบทวนความรู้ เพิ่มพูนความเข้าใจ เหมาะสำหรับมุ่งสอบรับตรง และ clearing house

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  อะตอมและตารางธาตุ

 • อนุภาคมูลฐานของอะตอม
 • ความรู้เกี่ยวกับเรื่องแสงกับแบบจำลองอะตอมของโบร์
 • สัญลักษณ์ธาตุ ไอโซโทป ไอโซบาร์และไอโซโทน
 • ปรากฎการณ์ของแสงที่เกิดขึ้นที่ใช้สมบัติของคลื่นและอนุภาคของคลื่นอธิบาย
 • สเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
 • ปรากฎการณ์โฟโตอิเล็กทริก
 • กฎควอนตัม
 • ตารางธาตุ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พันธะเคมี

 • พันธะไอออนิกและสารประกอบไอออนิก
 • พันธะโคเวเลนต์
 • พันธะโลหะ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สมบัติของธาตุและสารประกอบ
 • สมบัติของธาตุคาบ 2
 • สมบัติของธาตุคาบ 3
 • สมบัติของธาตุหมู่ IA (โลหะแอลคาไล) และหมู่ IIA (โลหะแอลคาไลน์เอิร์ท)
 • สมบัติของธาตุหมู่ VIIA (ธาตุเฮโลเจน)
 • สมบัติของธาตุหมู่ VIIIA (แก๊สเฉื่อย)
 • ตำแหน่งของธาตุไฮโดรเจนในตารางธาตุ
 • โลหะแทรนซิซัน
 • นิวเคลียร์เคมี
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ปริมาณสัมพันธ์
 • มวลอะตอมของธาตุและมวลของธาตุ 1 อะตอม
 • มวลโมเลกุลและมวล1 โมเลกุลของสาร ประกอบ
 • มวลไอออนและมวล 1 ไอออน
 • ปริมาณโมล
 • ปริมาตรของแก๊สที่ STP
 • ความเข้มข้นของสารละลาย
 • การคำนวณร้อยละโดยมวลของธาตุจากสูตรเคมี
 • การคำนวณหาสูตรเอมพิริคัลและสูตรโมเลกุล
 • การหาสูตรโมเลกุลของแก๊ส
 • การหาสูตรโมเลกุลของแก๊สไฮโดรคาร์บอน
 • การคำนวณปริมาณของสารจากสมการเคมี
 • สมบัติคอลลิเกทิฟของสารละลาย
 • มวลของสารในปฏิกิริยาเคมี
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ของแข็ง ของเหลว แก๊ส 
 • แผนผังวัฏภาค
 • ของแข็ง
 • ของเหลว
 • แก๊ส
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6  อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 สมดุลเคมี
 • ค่าคงที่สมดุลสมดุลเคมี
 • การเปลี่ยนภาวะสมดุลตามหลักเลอชาเตอลิเอร์
 • การคำนวณเรื่องสมดุลเคมี
 • หลักเลอชาเตอลิเอร์กับอุตสาหกรรมเคมี
 • ค่าคงที่การละลายได้ของเกลือที่ไม่ละลายน้ำในสารละลายอิ่มตัว