วิชาชีพพื้นฐาน

งานฝึกฝีมือ 1

งานฝึกฝีมือ 1

งานฝึกฝีมือ 1

รหัสหนังสือ : 3305805100

จำนวน : 272 หน้า

ผู้แต่ง :-

ราคาปก : 150 บาท

ส่วนลด : 15 บาท

ราคาพิเศษ : 135 บาท

:: รายละเอียด

ปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ การบำรุงรักษาเครื่องมือและเครื่องมือกลเบื้องต้น งานวัดและ
ตรวจสอบ งานร่างแบบ งานเลื่อย งานสกัด งานตะไบ งานเจาะ งานลับคมตัด งานทำเกลียว
งานเครื่องมือกลเบื้องต้น งานหล่อเบื้องต้น และการประกอบชิ้นงาน สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ในการปฏิบัติงาน

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เครื่องมือและเครื่องมือกลเบื้องต้น 
1. ค้อน 
2. คีม 
3. ประแจ 
4. ไขควง 
5. กรรไกร 
6. อุปกรณ์จับยึด 
7. เครื่องเจาะ 
8. เครื่องกลึง 
9. เครื่องเลื่อยกล 
10. การบำารุงรักษาและเก็บรักษาเครื่องมือและเครื่องมือกลเบื้องต้น 
แบบทดสอบเพื่อประเมินผลหลังการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 งานวัดและตรวจสอบ 
1. ไม้บรรทัด 
2. เวอร์เนียร์คาลิเปอร์ 
3. ไมโครมิเตอร์ 
4. ฉาก 
5. เกจ 
แบบทดสอบเพื่อประเมินผลหลังการเรียนรู้ 
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 งานร่างแบบ 
1. เหล็กขีด 
2. เหล็กตอกร่างแบบ 
3. เหล็กตอกนำศูนย์ 
4. เหล็กขีดขอช้าง 
5. เวอร์เนียร์วัดความสูง 
6. วงเวียน 
7. วงเวียนเลื่อน 
8. วงเวียนปากขอ 
แบบทดสอบเพื่อประเมินผลหลังการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 งานตัดด้วยเลื่อย สกัด และกรรไกร 
1. ชนิดของเครื่องมือตัด 
2. การใช้งานและการบำรุงรักษา 
3. การตัดด้วยเลื่อย 
4. การตัดด้วยสกัด 
5. การตัดด้วยกรรไกร 
แบบทดสอบเพื่อประเมินผลหลังการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 งานตะไบ
1. ชนิดของตะไบ 
2. การตะไบ 
3. การตะไบผิวราบ 
4. การตะไบขึ้นรูป 
แบบทดสอบเพื่อประเมินผลหลังการเรียนรู้
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 งานเจาะ 
1. ประเภทเครื่องเจาะ 
2. ชนิดดอกสว่าน 
3. ความเร็วรอบและความเร็วตัด 
4. การจับยึดชิ้นงาน 
5. การเจาะรู 
6. การเจาะผายปากรูและการเจาะฝังหัวสกรู 
แบบทดสอบเพื่อประเมินผลหลังการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 งานลับคมตัด 
1. เครื่องมือและอุปกรณ์ในการลับคมตัด 
2. มุมต่างๆ ของเครื่องมือตัด 
3. การลับคมตัดดอกสว่าน สกัด และมีดกลึง 
แบบทดสอบเพื่อประเมินผลหลังการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 งานทำเกลียว 
1. มาตรฐานของเกลียว 
2. เครื่องมือและอุปกรณ์ทำเกลียว 
3. การทำเกลียว 
4. การทำเกลียวนอกและเกลียวใน 
แบบทดสอบเพื่อประเมินผลหลังการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 การประกอบชิ้นงาน 
1. การอ่านแบบภาพประกอบ 
2. การวางแผนงาน การจัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ 
3. การปรับผิวงานเพื่อการประกอบชิ้นงาน 
4. การตรวจสอบชิ้นงานสำเร็จ 
แบบทดสอบเพื่อประเมินผลหลังการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 งานหล่อโลหะเบื้องต้น 
1. ประวัติของงานหล่อโลหะ 
2. ความหมายของงานหล่อโลหะ 
3. โลหะที่ใช้ในงานหล่อ 
4. เครื่องมือ อุปกรณ์ และเตาหลอมสำหรับงานหล่อโลหะ 
5. กรรมวิธีการหล่อโลหะชนิดต่างๆ 
6. ความปลอดภัยในงานหล่อโลหะ 
แบบทดสอบเพื่อประเมินผลหลังการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
1. ความหมายของอุบัติเหตุและการป้องกัน 
2. กฎความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
3. เครื่องมือและอุปกรณ์ความปลอดภัย 
4. สัญลักษณ์ความปลอดภัย 
5. สภาวะแวดล้อมและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
แบบทดสอบเพื่อประเมินผลหลังการเรียนรู้ 
บรรณานุกรม 
ภาคผนวก 
ดัชนี