วิชาชีพพื้นฐาน

เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น

เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น

เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น

รหัสหนังสือ : 3305803100

จำนวน : 308 หน้า

ผู้แต่ง :อนุศักดิ์ ฉิ่นไพศาล

ราคาปก : 180 บาท

ส่วนลด : 18 บาท

ราคาพิเศษ : 162 บาท

:: รายละเอียด

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 หลักการเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้นและเครื่องมือเขียนแบบ

 1. เทคโนโลยีในงานเขียนแบบ
 2. การเขียนแบบในวิชาชีพต่างๆ
 3. เครื่องมือเขียนแบบ
 4. เทคนิคการเขียนเส้น
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เส้น ตัวอักษร และตัวเลข
 1. ชนิดของเส้น
 2. การเขียนตัวอักษรและตัวเลข
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การสร้างรูปทรงเรขาคณิต
 1. การแบ่งครึ่งเส้นตรงหรือส่วนโค้ง
 2. การแบ่งเส้นตรงออกเป็นส่วนที่เท่าๆกัน
 3. การแบ่งครึ่งมุมออกเป็น 2 ส่วนเท่าๆกัน
 4. การลากเส้นขนานโดยกำหนดระยะห่างมาให้
 5. การเขียนเส้นตั้งฉากที่ปลายของเส้นตรง
 6. การสร้างรูปห้าเหลี่ยมด้านเท่า
 7. การสร้างรูปหกเหลี่ยมด้านเท่า
 8. การสร้างรูปเจ็ดเหลี่ยมด้านเท่า
 9. การเขียนส่วนโค้งสัมผัสส่วนโค้งสองส่วนโค้งที่อยู่ห่างกัน
 10. การเขียนส่วนโค้งสัมผัสส่วนโค้งสองส่วนโค้งด้านใน
 11. การเขียนส่วนโค้งสัมผัสส่วนโค้งสองส่วนโค้งด้านนอก
 12. การเขียนส่วนโค้งสัมผัสกับเส้นตรงสองเส้น
 13. การเขียนส่วนโค้งสัมผัสกับเส้นตรงสองเส้นที่เป็นมุมฉาก
 14. การเขียนเส้นตรงสัมผัสกับวงกลมสองวง
 15. การสร้างวงรีโดยใช้วงกลมร่วมศูนย์
 16. การสร้างวงรีโดยวิธีเขียนเส้นโค้งตัดกันโดยกำหนดความยาวของแกนหลักและแกนรอง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การกำหนดขนาดมิติและมาตราส่วน
 1. จุดมุ่งหมายในการกำหนดขนาด
 2. การบอกขนาดงานลักษณะต่างๆ
 3. มาตราส่วน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 หลักการเขียนภาพฉาย
 1. หลักการเขียนภาพฉาย
 2. ภาพฉายมุมที่ 3
 3. ภาพฉายมุมทที่ 1
 4. ความสัมพันธ์ระหว่างภาพฉายมุมที่ 3 กับภาพฉายมุมที่ 1
 5. การสร้างงานเขียนแบบเครื่องกล
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การเขียนภาพพิกทอเรียล
 1. ภาพแอกโซโนเมตริก
 2. ภาพออบลิก
 3. ทัศนียภาพ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 การสเกตซ์ภาพ
 1. การสเกตซ์เส้นตรง
 2. การสเกตซ์วงกลมและส่วนโค้ง
 3. การสเกตซ์รูปทรงต่างๆ
 4. การสเกตซ์ภาพฉาย
 5. การสเกตซ์ภาพไอโซเมตริก
 6. การสเกตซ์ภาพออบลิก
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 ภาพตัด
 1. ความรู้เกี่ยวกับภาพตัด
 2. วิธีการเขียนภาพตัด
 3. ชนิดของภาพตัด
 4. กฎเกณฑ์การเขียนภาพตัด
 5. สัญลักษณ์ผิวงานที่ถูกตัด
หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 สัญลักษณ์เบื้องต้นในงานช่างอุตสาหกรรม
 1. ความหยาบ-ละเอียดของผิว
 2. สัญลักษณ์มาตรฐาน
 3. สัญลักษณ์ผิวสำเร็จในงานเขียนแบบ
 4. สัญลักษณ์ผิวที่กำหนดในงานเขียนแบบ
 5. การอ่านแบบงานเชื่อม