ประถมศึกษา 6

Modern วิทยาศาสตร์ ป.6(ปรับปรุงใหม่)

Modern วิทยาศาสตร์ ป.6(ปรับปรุงใหม่)

Modern วิทยาศาสตร์ ป.6(ปรับปรุงใหม่)

รหัสหนังสือ : 1372205120

จำนวน : 144 หน้า

ผู้แต่ง :ปิยะนาถ บุญมีพิพิธและคณะ

ราคาปก : 85 บาท

ส่วนลด : 8 บาท

ราคาพิเศษ : 77 บาท

:: รายละเอียด

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  ร่างกายมนุษย์

 • การเจริญเติบโตของมนุษย์ในวัยต่างๆ
 • ระบบต่างๆของร่างกาย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  อาหารและสารอาหาร
 • คุณค่าสารอาหาร
 • สารอาหารและพลังงาน
 • อาหารที่เหมาะสมกับเพศและวัย
 • สารเจือปนในอาหาร
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3  ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
 • ความสัมพันธ์ของกลุ่มสิ่งมีชีวิต
 • ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสภาพแวดล้อม
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4  สารในชีวิตประจำวัน
 • สาร
 • การแยกสาร
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5  วงจรไฟฟ้า
 • วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย
 • สมบัติของตัวนำและฉนวนไฟฟ้า
 • การต่อวงจรไฟฟ้า
 • แม่เหล็กไฟฟ้าและการใช้ประโยชน์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6  หินและปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยา
 • ลักษณะและองค์ประกอบของหิน
 • กระบวนการเปลี่ยนแปลงของหิน
 • ปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7  ปรากฏการณ์ของโลกและเทคโนโลยีอวกาศ
 • ข้างขึ้นข้างแรม
 • ฤดูกาล
 • สุริยุปราคาและจันทรุปราคา
 • ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอวกาศ