มัธยมศึกษาปีที่ 6

หนังสือเรียนเสริมคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.6 เทอม2

หนังสือเรียนเสริมคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.6 เทอม2

หนังสือเรียนเสริมคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.6 เทอม2

รหัสหนังสือ : 2502348110

จำนวน : 300 หน้า

ผู้แต่ง :ทรงวิทย์ สุวรรณธาดา

ราคาปก : 95 บาท

ส่วนลด : 9 บาท

ราคาพิเศษ : 86 บาท

:: รายละเอียด

เนื้อหาตรงตามหลักสูตรฯแกนกลาง 51 คิดง่ายเข้าใจได้ ไม่ซ้ำซ้อน สอดคล้อง สสวท. ฝึกคิด ทบทวนและทดสอบความเข้าใจด้วยแบบฝึกหัดที่หลากหลาย มีกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะการคิดทางคณิตศาสตร์และคิดอย่างมีเหตุผล เข้มข้นด้วยโจทย์ปัญหา สามารถใช้สอบเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้

 

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ลำดับอนันต์และอนุกรมอนันต์

1.1 ลำดับอนันต์

     1.1.1 ความหมายของลำดับ

     1.1.2 รูปแบบการกำหนดลำดับ

     1.1.3 ลำดับเลขคณิต

     1.1.4 ลำดับเรขาคณิต

     1.1.5 ลิมิตของลำดับ

1.2 อนุกรมอนันต์

    1.2.1 ผลบวกของอนุกรมอนันต์

    1.2.2 สัญลักษณ์แทนการบวก

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 แคลคูลัสเบื้องต้น

2.1 ลิมิตของฟังก์ชัน

      ทฤษฎีบทเกี่ยวกับลิมิต

2.2 ความต่อเนื่องของฟังก์ชัน

2.3 ความชันของเส้นโค้ง

2.4 อนุพันธ์ของฟังก์ชัน

2.5 การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตโดยใช้สูตร

2.6 อนุพันธ์ของฟังก์ชันประกอบ

2.7 อนุพันธ์อันดับสูง

2.8 การประยุกต์ของอนุพันธ์

2.9 ปฏิยานุพันธ์

2.10 ปริพันธ์ไม่จำกัดเขต

2.11 ปริพันธ์จำกัดเขต

2.12 พื้นที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 กำหนดการเชิงเส้น
3.1 กราฟของอสมการเชิงเส้น

3.2 กราฟของระบบอสมการเชิงเส้น
3.3 การแก้ปัญหากำหนดการเชิงเส้นโดยวิธีใช้กราฟ