มัธยมศึกษาปีที่ 3

ขยันก่อนสอบภาษาอังกฤษ ม.3 (ปรับปรุงใหม่)

ขยันก่อนสอบภาษาอังกฤษ ม.3 (ปรับปรุงใหม่)

ขยันก่อนสอบภาษาอังกฤษ ม.3 (ปรับปรุงใหม่)

รหัสหนังสือ : 1431208110

จำนวน : 216 หน้า

ผู้แต่ง :กัญตสร เมธาสกุลวงศ์

ราคาปก : 105 บาท

ส่วนลด : 31 บาท

ราคาพิเศษ : 74 บาท

:: รายละเอียด

:: สารบัญ

Unit 1 Present Simple Tense

 • โครงสร้างและรูปประโยค
 • หลักการใช้

Unit 2 Present Continuous Tense

 • โครงสร้างและรูปประโยค
 • หลักการใช้
 • หลักการเติม -ing
 • คำกริยาที่ใช้ใน Present Continuous Tense ไม่ได้

Unit 3 Present Perfect Tense

 • โครงสร้างและรูปประโยค
 • หลักการใช้
 • หลักการใช้ since และ for
 • กริยา 3 ช่อง

Unit 4 Past Simple Tense

 • โครงสร้างและรูปประโยค
 • หลักการใช้
 • หลักการเปลี่ยนคำกริยาให้เป็น Past Simple Tense
 • การออกเสียงพยางค์ที่เติม ed

Unit 5 Past Continuous Tense

 • โครงสร้างและรูปประโยค
 • หลักการใช้

Unit 6 Past Perfect Tense

 • โครงสร้างและรูปประโยค
 • หลักการใช้

Unit 7 Future Simple Tense

 • โครงสร้างและรูปประโยค
 • หลักการใช้

Unit 8 Future Continuous Tense

 • โครงสร้างและรูปประโยค
 • หลักการใช้
Unit 9 If-clause
 • แบบที่ 1 ใช้กับเหตุการณ์ที่เป็นไปได้ในปัจจุบัน คำสั่ง ขอร้อง
 • แบบที่ 2 ใช้กับเหตุการณ์ที่เป็นไปไม่ได้ในปัจจุบัน
 • แบบที่ 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เป็นไปไม่ได้ในอดีต
Unit 10 Conjunction
 • ประเภทของคำสันธาน
Unit 11 การใช้ so และ such
 • หลักการใช้
Unit 12 Connective
 • เชื่อมด้วยคำที่มีความหมายว่า เพราะว่า
 • เชื่อมข้อความที่เป็นเหตุเป็นผลกัน
 • เชื่อมข้อความที่แสดงความมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์
 • เชื่อมข้อความที่แสดงเหตุผลขัดแย้งกัน
 • แสดงเงื่อนไข
 • ให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง
Unit 13 Quantity Words
 • some, any
 • few, a few, little, a little
 • many, much
 • lots of, a lot of
Unit 14 Active/Passive Voice
 • หลักการเปลี่ยนประโยค Active Voice ให้เป็นประโยค Passive Voice
 • การเปลี่ยนประโยค Active Voice ให้เป็นประโยค Passive Voice ให้เป็น Tense ต่างๆ
 • ประโยคที่มีกรรมตรงและกรรมรอง (Direct@Indirect Object)
Unit 15 Simple Sentence/Compound Sentence/Complex Sentence/Compound-Complex Sentence
 • Simple Sentence
 • Compound Sentence
 • Complex Sentence
 • Compound-Complex Sentence
Unit 16 Adjective/Adverb
 • Adjective
 • ตำแหน่งของ Adjective
 • Adverb
Unit 17 Comparison of Adjective/Adverb
 • การเปรียบเทียบในขั้นปกติหรือขั้นเท่ากัน
 • การเปรียบเทียบขั้นกว่า
 • การเปรียบเทียบขั้นสูงสุด