มัธยมศึกษาปีที่ 6

Core รับตรงสังคมศึกษา

Core รับตรงสังคมศึกษา

Core รับตรงสังคมศึกษา

รหัสหนังสือ : 1923102100

จำนวน : 304 หน้า

ผู้แต่ง :พิชาติ แก้วพวง

ราคาปก : 140 บาท

ส่วนลด : 42 บาท

ราคาพิเศษ : 98 บาท

:: รายละเอียด

หนังสือเล่มนี้ครอบคลุมเนื้อหาตามที่สทศ.กำหนดครบถ้วน นำไว้ใช้ทบทวนความรู้ เพิ่มพูนความเข้าใจ เหมาะสำหรับมุ่งสอบรับตรง และ clearing house 

 

:: สารบัญ

สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม

 • ลักษณะของสังคมชมพูทวีปและคติความเชื่อทางศาสนาสมัยก่อนพุทธกาล
 • ความสำคัญของพระพุทธศานา
 • พระพุทธศานากับการพัฒนาตน พัฒนาชาติ และพัฒนาโลก
 • พุทธประวัติ
 • พุทธสาวก พุทธสาวิกา
 • ชาดก
 • ชาวพุทธตัวอย่าง
 • หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
 • พุทธศาสนสุภาษิต
 • การบริหารจิตและเจริญปัญญา
 • หน้าที่ชาวพุทธ
 • มารยาทชาวพุทธ
 • ศาสนพิธี
 • วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
 • ศาสนาสากล

สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม

 • กฎหมายน่ารู้
 • โครงสร้างทางสังคม
 • พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
 • สิทธิมนุษยชน
 • วัฒนธรรม
 • รัฐและระบอบการเมืองการปกครอง
 • รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์

 • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์
 • กลไกราคา
 • ระบบเศรษฐกิจ
 • ตลาด
 • เศรษฐกิจพอเพียง
 • สหกรณ์
 • การเงิน การคลัง การธนาคาร
 • ภาวะเงินเฟ้อและภาวะเงินฝืด
 • เศรษฐกิจระหว่างประเทศ

สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์

 • เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์
 • หลักฐานทางประวัติศาสตร์
 • วิธีการทางประวัติศาสตร์
 • แนวคิดเกี่ยวกับิ่นกำเนิดของชนชาติไทย
 • อาณาจักรโบราณในดินแดนไทย
 • รัฐไทยในดินแดนไทย
 • ประวัติศาสตร์ไทย
 • วัฒนธรรมตะวันออกและวัฒนธรรมตะวันตกกับวังคมไทย
 • ผลงานของบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ไทย
 • อารยธรรมของโลกยุคโบราณ
 • เหตุการณ์สำคัญต่างๆที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน
 • สถานการณ์สำคัญของโลกในคริสต์ศตวรรษที่21

สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์

 • เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
 • ภูมิศาสตร์โลก
 • ภูมิศาสตร์ประเทศไทย
 • วิกฤตการณ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม