ประถมศึกษา 3

New say hello 3 (SB)

New say hello 3 (SB)

New say hello 3 (SB)

รหัสหนังสือ : 7331210110

จำนวน : 72 หน้า

ผู้แต่ง :กุศยา แสงเดช และคณะ

ราคาปก : 90 บาท

ส่วนลด : 9 บาท

ราคาพิเศษ : 81 บาท

:: รายละเอียด

กระดาษปอนด์ 70 แกรม พิมพ์ 4 สี หนังสือเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ New Say Hello 3 (STUDENT BOOK) มีเนื้อหาสอดคล้องตรงตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางฯ 51 

 

:: สารบัญ

UNIT 1 My School

UNIT 2  At School

UNIT 3  Our Food

UNIT 4 Daily Routine

UNIT 5 Good Health

UNIT 6 Our weekend

UNIT 7 At the Zoo