ประถมศึกษา 6

หนังสือเรียนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ป.6

หนังสือเรียนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ป.6

หนังสือเรียนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ป.6

รหัสหนังสือ : 2373103130

จำนวน : 284 หน้า

ผู้แต่ง :อำนวย พุทธมี และคณะ

ราคาปก : 120 บาท

ส่วนลด : 12 บาท

ราคาพิเศษ : 108 บาท

:: รายละเอียด

หนังสือเรียนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ป.6 จัดทำขึ้นตรงตามหลักสูตรแกนกลางฯ 2551 ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ และได้ขึ้นบัญชีสื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษา ในปี 2555 เนื้อหาครอบคลุมทั้ง 5 สาระการเรียนรู้ สอดแทรกหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบภาระงานที่มุ่งให้นักเรียนมีความเข้าใจและนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ มีการแทรกกิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ เพื่อฝึกทักษะการคิด ทั้งการคิดขั้นพื้นฐานและการคิดขั้นสูง ตลอดจนกิจกรรมที่มุ่งให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรียนรู้ภูมิศาสตร์ประเทศไทย

1. เครื่องมือทางภูมิศาสตร์

2. ลักษณะทางกายภาพของประเทศไทย

2.1 ที่ตั้งและขนาด

2.2 ลักษณะภูมิประเทศ

2.3 ลักษณะภูมิอากาศ

3. ลักษณะทางกายภาพมีความสัมพันธ์กับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติของประเทศไทย

4. ความสัมพันธ์ของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติกับสิ่งแวดล้อมทางสังคม

5. การใช้ทรัพยากรในชุมชน

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การบริหารจัดการทรัพยากร

1. บทบาทผู้ผลิตและผู้บริโภค

1.1บทบาทผู้ผลิต

1.2 บทบาทผู้บริโภค

2. สิทธิของผู้บริโภคและสิทธิของผู้ใช้แรงงาน

2.1 สิทธิของผู้บริโภคในประเทศไทย

2.2 สิทธิของผู้ใช้แรงงานในประเทศไทย

3. การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

3.1 การใช้ทรัพยากรเพื่อการผลิต

3.2 การใช้ทรัพยากรเพื่อการบริโภค

4. ความสัมพันธ์ของระหว่างหน่วยเศรษฐกิจที่มีต่อระบบเศรษฐกิจ

4.1 ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างผู้ผลิต ผู้บริโภค ธนาคาร และรัฐบาล

4.2 รายได้ของรัฐบาลส่วนหนึ่งมาจากภาษี

5. การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจภายในท้องถิ่น

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3  การปกครองของไทย

1. บทบาทหน้าที่ของรัฐบาลกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆที่ส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่นและประเทศ

3. การเลือกตั้ง

3.1 การมีส่วนร่วมในการออกกฎระเบียบและกติกาเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

3.2 การมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งของประชาชน

3.3 การตรวจสอลคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

3.4 การใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย

4. ข้อมูลข่าวสาร

4.1 หลักการเลือกรับและใช้ข้อมูลข่าวสาร

4.2 ประโยชน์ของการติดตามข้อมูลข่าวสาร

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การอยู่ร่วมกันในสังคม

1. วัฒนธรรม

1.1 ความหมายและประเภทของวัฒนธรรม

1.2 ประโยชน์และคุณค่าของวัฒนธรรม

1.3 การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม

1.4 ความแตกต่างทางวัฒนธรรมของกลุ่มคนในภูมิภาคในประทเศไทย

1.5 แนวทางการรักษาวัฒนธรรมไทย

2. มารยาทไทย

2.1 ความหมายและความสำคัญของ

2.2 มารยาทของสังคมไทย

3. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของครอบครัวและชุมชน

3.1 กฎหมายทะเบียนราษฎร

3.2 กฎหมายจราจร

3.3 กฎหมายยาเสพติดให้โทษ

3.4 กฎหมายเกี่ยวกับท้องถิ่น

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ประวัติศาสตร์ชาติไทย

1. การศึกษาความเป็นมาของประเทศไทยด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์

2. หลักฐานที่ใช้ในการศึกษาเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์

2.1 ตัวอย่างข้อมูลจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในสมัยรัตนโกสินทร์

2.2 แหล่งข้อมูลในการศึกษาประวัติศาสตร์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์

3. พัฒนาการทางประวัติศาสตร์สมัยรัตนโกสินทร์

3.1 สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น

3.2 สมัยปรับปรุงประเทศให้ทันสมัย

3.3 สมัยประชาธิปไตย

4. บุคคลสำคัญในสมัยรัตนโกสินทร์

4.1พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

4.2 พระบามสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

4.3 สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท

5. ภูมิปัญญาไทยในสมัยรัตนโกสินทร์

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ประเทศเพื่อนบ้าน

1. ประเทศเพื่อนบ้านของไทย

1.1 สาธารณรัฐสังคมนิยมแห่งสหภาพพม่า

1.2 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

1.3 ราชอาณาจักรกัมพูชา

1.4 สหพันธรัฐมาเลเซีย

2. สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

2.1 ความเป็นมาของอาเซียน

2.2 ความสัมพันธ์ของประเทศสมาชิกอาเซียน

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 ศาสนาที่เรานับถือ

1. ความสำคัญของพระพุทธศาสนาต่อสังคมไทย

2. พุทธประวัติ

2.1 สรุปพุทธประวัติ

2.2 การปลงอายุสังขาร

2.3 ปัจฉิมสาวก

2.4 ปัจฉิมโอวาท

2.5 การถวายพระเพลิง

2.6 การแจกพระบรมสารีริกธาตุ

2.7 สังเวชนียสถาน 4

3. ประวัติพุทธสาวก

4. ชาดกที่ควรรู้

4.1 ทีฆีติโกสลชาดก

4.2 สัพพทาฐิชาดก

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 หลักธรรมทางศาสนา

1. หลักธรรมสำคัญของศาสนาต่างๆ

1.1 ศาสนาคริสต์

1.2 ศาสนาอิสลาม

1.3 ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู

1.4 ศาสนาสิก

2. หลักธรรมในพระพุทธศาสนา

2.1 พระรัตนตรัย

2.2 ไตรสิกขา

2.3 โอวาท 3

3. พุทธศาสนสุภาษิต

4. หลักธรรมในการแก้ปัญหาอบายมุขและสิ่งเสพติด

5. การทำความดีของบุคคลในประเทศตามหลักธรรมทางศาสนา

6. การบริหารจิตและเจริญปัญญา

6.1 ความหมายของสติสัมปชัญญะ สมาธิและปัญญา

6.2 การปฏิบัติเพื่อการบริหารจิตและเจริญปัญญา

6.3 ประโยชน์ที่ได้จากการบริหารจิตและเจริญปัญญา

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 เราเป็นชาวพุทธ

1.หน้าที่ของชาวพุทธ

1.1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้างภายในวัด

1.2 การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ

2.มารยาทชาวพุทธ

2.1 การถวายของแด่พระสงฆ์

2.2 การปฏิบัติตนในการฟังธรรม

2.3 การปฏิบัติตนตามแนวทางของพุทธศาสนิกชนเพื่อประโยชน์ต่อศาสนา

3. ศาสนพิธี

3.1 การอาราธนาศีล อาราธนาธรรม และอาราธนาพระปริตร

3.2 พิธีทอดผ้าป่า

3.3 พิธีทอดกฐิน

3.4 พิธีการทำบุญงานอวมงคล

3.5 การปฏิบัติตนในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

4. ศาสนพิธีของศาสนาอื่นๆ

5. พุทธศาสนิกชนตัวอย่าง

5.1 พ่อขุนรามคำแหงมหาราช

5.2 สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส