ประถมศึกษา 5

แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ป.5 ภาคเรียนที่1

แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ป.5 ภาคเรียนที่1

แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ป.5 ภาคเรียนที่1

รหัสหนังสือ : 2362310130

จำนวน : 134 หน้า

ผู้แต่ง :ทรงวิทย์ สุวรรณธาดา และคณะ

ราคาปก : 50 บาท

ส่วนลด : 5 บาท

ราคาพิเศษ : 45 บาท

:: รายละเอียด

แบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 แบ่งออกเป็น 2 เล่ม คือ แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 และแบบฝึกหัดภาคเรียนที่ 2 ได้จัดทำตามตัวชี้วัด และสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรู้ที่กำหนดไว้ตรงตามตัวชี้วัดชั้นปีและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กิจกรรมการเรียนการสอนในหนังสือเล่มนี้ ได้บูรณาการสาระต่างๆ เข้าด้วยกันไว้ในหน่วยการเรียนรู้ วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะตามสาระและทดสอบเพื่อวัดผลประเมินผลตนเองตามจุดประสงค์การเรียนรู้

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 จำนวนนับ

 1. ทบทวนการอ่านและการเขียนตัวเลขแทนจำนวน
 2. ค่าประจำหลักและค่าของเลขโดดในแต่ละหลัก
 3. การเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจาย
 4. การเรียงลำดับจำนวน
 5. ค่าประมาณใกล้เคียงเป็นจำนวนเต็มสิบ เต็มน้อย และเต็มพัน
  • ค่าประมาณใกล้เคียงเป็นจำนวนเต็มสิบ
  • ค่าประมาณใกล้เคียงเป็นจำนวนเต็มร้อย
  • ค่าประมาณใกล้เคียงเป็นจำนวนเต็มพัน
 6. แบบรูปและความสัมพันธ์


หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การบวก การลบ การคูณ การหารจำนวนนับ

 1. การบวกและการลบ
 2. การคูณจำนวนที่มีหลายหลัก
 3. การหาร
 4. โจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ และการหาร
  • การวิเคราะห์โจทย์และแสดงวิธีทำ
  • การสร้างโจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ และการหาร
 5. การบวก การลบ การคูณ การหารระคน
 6. โจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหารระคน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 มุม

 1. การเรียกชื่อมุม จุดยอดมุม และแขนของมุม
 2. การเขียนสัญลักษณ์แทนมุม
 3. ชนิดของมุม
  • มุมฉาก มุมแหลม และมุมป้าน
  • มุมตรง และมุมกลับ
 4. การวัดขนาดของมุม
  • วิธีวัดขนาดของมุม
  • การวัดขนาดของมุมกลับ
 5. การสร้างมุมโดยใช้ไม้โพรแทรกเตอร์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4  เส้นขนาน

 1. ทบทวนเส้นขนาน
  • สัญลักษณ์แสดงการขนาน
 2. วิธีสร้างเส้นขนานให้ผ่านจุดที่กำหนดให้โดยใช้ไม้ฉาก

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5  สถิติและความน่าจะเป็นเบื้องต้น

 1. การเก็บรวบรวมข้อมูลและการจำแนกข้อมูล
 2. แผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแท่ง
 3. แผนภูมิแท่งที่มีการย่นระยะของเส้นแสดงจำนวน
 4. แผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ
 5. ความน่าจะเป็นเบื้องต้น

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เศษส่วน

 1. ทบทวนความหมายของเศษส่วน
 2. เศษส่วนที่เท่ากัน
 3. การทำเศษส่วนให้ตัวส่วนเท่ากับตัวส่วนที่กำหนดให้
  • การทำเศษส่วนให้ตัวส่วนเท่ากับตัวส่วนที่กำหนดให้โดยการคูณ
  • การทำเศษส่วนให้ตัวส่วนเท่ากับตัวส่วนที่กำหนดให้โดยการหาร
 4. การเปรียบเทียบเศษส่วนและการเรียงลำดับส่วน
  • ทบทวนการเปรียบเทียบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน
  • การเปรียบเทียบเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากัน
 5.  เศษส่วนอย่างต่ำ
 6. เศษส่วนที่เท่ากับจำนวนนับ
 7. เศษส่วนแท้ เศษเกินและจำนวนคละ
 8. การเขียนเศษเกินในรูปจำนวนคละ
 9. การเขียนจำนวนคละในรูปเศษเกิน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 การบวก การลบ การคูณ การหาร เศษส่วน

 1. ทบทวนการบวกและการลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน
 2. การบวกและการลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากัน
 3. โจทย์ปัญหาการบวกและการลบเศษส่วน
 4. การคูณเศษส่วน
 5. การหารเศษส่วน
 6. โจทย์ปัญหาการคูณและการหารเศษส่วน
 7. การบวก ลบ คูณระคนของเศษส่วน
 8. โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณระคนของเศษส่วน
 9. แบบรูปและความสัมพันธ์