มัธยมศึกษาปีที่ 3

หนังสือเรียนอาเซียนศึกษา ม.3

หนังสือเรียนอาเซียนศึกษา ม.3

หนังสือเรียนอาเซียนศึกษา ม.3

รหัสหนังสือ : 2433111100

จำนวน : 192 หน้า

ผู้แต่ง :พิชาติ แก้วพวง

ราคาปก : 115 บาท

ส่วนลด : 11 บาท

ราคาพิเศษ : 104 บาท

:: รายละเอียด

ศึกษาวิวัฒนาการของการผนึกกำลังรวมกลุ่มกันเป็นอาเซียน กลไกการทำงานของอาเซียน การเมือง การปกครองที่หลากหลายในอาเซียน อัตลักษณ์ประจำชาติของอาเซียน การเผยแผ่ศาสนาในอาเซียน การสร้างสัมพันธไมตรีกับภาคีนอกอาเซียน การส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในอาเซียน การพัฒนาสังคมตามแบบอย่างคนเก่งอาเซียน และการจัดตั้งประชาคมอาเซียน โดยเน้นการจัดตั้งประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน รวมทั้งความท้าทายกับการก้าวไปสู่ประชาคมอาเซียน

:: สารบัญ

สาระที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ผนึกกำลังรวงข้าวสีทอง

 1. ความเป็นมาและความสำคัญของอาเซียน
 2. วิวัฒนาการของการรวมกลุ่มอาเซียน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรียนรู้กลไกการทำงานของอาเซียน
 1. โครงสร้างของอาเซียน
 2. กลไกการดำเนินงานของอาเซียนและประธานอาเซียน
สาระที่ 2 การเห็นคุณค่าอัตลักษณ์และความหลากหลาย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เข้าใจการเมืองการปกครองที่หลากหลายในอาเซียน
 1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเมืองการปกครองที่คล้ายคลึงและแตกต่างกันในอาเซียน
 2. แนวคิดทางดารเมืองการปกครองของอาเซียนภายใต้อาณานิคมของชาติตะวันตก
 3. รูปแบบการเมืองการปกครองของประเทศสมาชิกอาเซียน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ภูมิใจในอัตลักษณ์ประจำชาติของอาเซียน
 1. ตราแผ่นดินของประเทศสมาชิกอาเซียน
 2. ชุดประจำชาติของประเทศสมาชิกอาเซียน
 3. ดอกไม้ประจำชาติของประเทศสมาชิกอาเซียน
 4. เครื่องดนตรีของประเทศสมาชิกอาเซียน
สาระที่ 3 การเชื่อมโยงโลกและท้องถิ่น
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ศึกษาการเผยแผ่ศาสนาในอาเซียน
 1. ศาสนาในอาเซียน
 2. ความเป็นมาและการเผยแผ่ของศาสนาสำคัญในอาเซียน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 สร้างสัมพันธไมตรีกับภาคีนอกอาเซียน
 1. กฎบัตรอาเซียนกับการสร้างความสัมพันธ์กับภายนอก
 2. ความสัมพันธ์ของอาเซียนกับภายนอก
สาระที่ 4 การส่งเสริมความเสมอภาคและความยุติธรรม
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 ร่วมส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในอาเวียน
 1. ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนกับการส่งเสริมความเสมอภาคและความยุติธรรมในสังคม
 2. ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในอาเซียน
 3. แนวทางการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในอาเซียน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 ตามรอยคนเก่งในอาเซียน เรียนรู้แบบอย่างสร้างสรรค์สังคม
     คนเก่งในอาเซียน
สาระที่ 5 การทำงานร่วมกันเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 ร่วมสร้างประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน
 1. วิวัฒนาการของประชาคมการเมืองและความมั่นคงของอาเซียน
 2. ผลงานและความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงของอาเซียน
 3. ประโยชน์ที่ไทยจะได้รับจากการเข้าสู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคงของอาเซียน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 พร้อมเผชิญความท้าทายกับการก้าวไปสู่ประชาคมอาเซียน
 1. ความท้าทายและการเตรียมความพร้อมด้านการเมืองและความมั่นคง
 2. ความท้าทายและการเตรียมความพร้อมด้านเศรษฐกิจ
 3. ความท้าทายและการเตรียมความพร้อมด้านสังคม วัฒนธรร และสิ่งแวดล้อม