มัธยมศึกษาปีที่ 4

หนังสือเรียนอาเซียนศึกษา ม.4-6

หนังสือเรียนอาเซียนศึกษา ม.4-6

หนังสือเรียนอาเซียนศึกษา ม.4-6

รหัสหนังสือ : 2503109100

จำนวน : 180 หน้า

ผู้แต่ง :พิชาติ แก้วพวง

ราคาปก : 115 บาท

ส่วนลด : 11 บาท

ราคาพิเศษ : 104 บาท

:: รายละเอียด

ศึกษาพัฒนาการรวมกลุ่มของอาเซียน บ้านเกิดอาเซียน หลักการพื้นฐานและจุดมุ่งหมายของอาเซียน กลไกสู่ความสำเร็จของอาเซียน ประวัติศาสตร์ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ความหลากหลายของอาเซียนที่ส่งผลต่อความเจริญและการดำเนินชีวิตของชาวอาเซียน การท่องเที่ยวในอาเซียนกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับท้องถิ่น การสร้างสัมพันธไมตรีกับภาคีนอกอาเซียน กลไกการนำอาเซียนไปสู่ความเสมอภาคและยุติธรรม การรวมพลังนำสันติภาพสู่อาเซียน และการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซรยน

:: สารบัญ

สาระที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ภูมิใจในความเป็นอาเซียน

 1. พัฒนาการของการรวมกลุ่มของอาเซียน
 2. บ้านเกิดของอาเซียน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรียนรู้กลไกสู่ความสำเร็จของอาเซียน
 1. โครงสร้างของอาเซียน
 2. กลไกการดำเนินงานของอาเซียนและประธานอาเซียน
 3. บทบาทของไทยกับความสำเร็จในอาเซียน
สาระที่ 2 การเห็นคุณค่าอัตลักษณ์และความหลากหลาย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 บันทึกย้อนรอยอาเซียน เรียนรู้อัตลักษณ์ทางประวัติศาสตร์
 1. พัฒนาการของรัฐโบราณในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 2. ประวัติศาสตร์ของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรียนรู้ความหลากหลาย อัตลักษณ์สำคัญของอาเซียน
 1. ความหลากหลายทางภูมิศาสตร์
 2. ความหลากหลายทางการเมืองการปกครอง
 3. ความหลากหลายทางเศรษฐกิจ
 4. ความหลากหลายทางเชื้อชาติและชาติพันธุ์
 5. ความหลากหลายทางวัฒนธรรม
สาระที่ 3 การเชื่อมโยงโลกท้องถิ่น
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ท่องแดนอาเซียน แลกเปลี่ยน เรียนรู้กับท้องถิ่น
 1. การท่องเที่ยวกับการเรียนรู้
 2. การท่องเที่ยวเชิงชาติพันธุ์ในอาเซียน
 3. ผลกระทบของการท่องเที่ยวเชิงชาติพันธุ์ที่มีต่ออาเซียน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 สร้างสัมพันธไมตรีกับภาคีนอกอาเซียน
 1. รูปแบบความสัมพันธ์ของอาเซียนกับภายนอก
 2. กลไกการดำเนินความสัมพันธ์ของอาเซียน
 3. ความสัมพันธ์ของอาเซียนกับภายนอก
สาระที่ 4 การส่งเสริมความเสมอภาคและความยุติธรรม
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรียนรู้กลไกนำอาเซียนสู่ความเสมอภาคและยุติธรรม
 1. กลไกด้านกฎหมาย
 2. กลไกด้านบุคคล
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 รวมพลังนำสันติภาพสู่อาเซียน
 1. แนวคิดเกี่ยวกับสันติภาพ
 2. ปัญหาที่มีผลต่อสันติภาพในอาเซียน
 3. แนวทางการสร้างสันติภาพในอาเซียน
สาระที่ 5 การทำงานร่วมกันเพื่อนาคตที่ยั่งยืน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 ร่วมสร้างประชาคมอาเซียน
 1. ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน
 2. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 3. ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 เตรียมพร้อม ร่วมมือร่วมใจ กับการก้าวไปสู่ประชาคมอาเซียน
 1. การเตรียมความพร้อมด้านการเมืองและความมั่นคงอาเซียน
 2. การเตรียมความพร้อมด้านเศรษฐกิจ
 3. การเตรียมความพร้อมด้านสังคมและวัฒนธรรม