ประถมศึกษา 4

Cool kids 4 (SB)

Cool kids 4 (SB)

Cool kids 4 (SB)

รหัสหนังสือ : 7341215100

จำนวน : 108 หน้า

ผู้แต่ง :Jeanette Greenwell

ราคาปก : 115 บาท

ส่วนลด : 11 บาท

ราคาพิเศษ : 104 บาท

:: รายละเอียด

  • สร้างเสริมจินตนาการของผู้เรียนผ่านเรื่องราวที่น่าสนใจ
  • พัฒนาทักษะของผู้เรียนทางด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อการสื่อสารในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
  • มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย สร้างความสนุกสนานให้กับผู้เรียน
  • มีหน้าทบทวนความรู้เดิมซึ่งช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้เนื้อหาใหม่ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
  • มีเคล็ดลับความรู้ที่มีประโยชน์แล่าน่าสนใจให้กับผู้เรียน

 

:: สารบัญ

1 Fun Park!
2 Sports Stuff!
3 City Places!
4 Exciting Trips!
5 Cool Safari!
6 Yummy Food!
7 Amazing Universe!
8 Cool Gadgets!
9 Fantastic Sports!
10 Incredible Nature!