ประถมศึกษา 3

Cool kids 3 (WB)

Cool kids 3 (WB)

Cool kids 3 (WB)

รหัสหนังสือ : 7331215100

จำนวน : 100 หน้า

ผู้แต่ง :Martha Fernandez

ราคาปก : 50 บาท

ส่วนลด : 5 บาท

ราคาพิเศษ : 45 บาท

:: รายละเอียด

สร้างเสริมจินตนาการของผู้เรียนผ่านเรื่องราวที่น่าสนใจ พัฒนาทักษะของผู้เรียนทางด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อการสื่อสารในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย สร้างความสนุกสนานให้กับผู้เรียน มีหน้าทบทวนความรู้เดิมซึ่งช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้เนื้อหาใหม่ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น มีเคล็ดลับความรู้ที่มีประโยชน์แล่าน่าสนใจให้กับผู้เรียน

:: สารบัญ

1 School Subjects
2 Our Routines
3 Zoo Animals
4 Around Town
5 Family!
6 I m Taller!
7 Getting Around!
8 It Tastes Sweet!