วารสารแม็ค ป.ปลาย ปีที่ 29 ฉบับที่2 เดือนกรกฎาคม 2556

วารสารแม็ค ป.ปลาย ปีที่ 29 ฉบับที่2 เดือนกรกฎาคม 2556

วารสารแม็ค ป.ปลาย ปีที่ 29 ฉบับที่2 เดือนกรกฎาคม 2556

รหัสหนังสือ : 4350056002

จำนวน : 188 หน้า

ผู้แต่ง :คณะอาจารย์แม็ค

ราคาปก : 70 บาท

ส่วนลด : 0 บาท

ราคาพิเศษ : 70 บาท

:: รายละเอียด

:: สารบัญ

ป.4

สถานีแม็ค : พี่ๆกอง บ.ก.

คณิตศาสตร์ : อ.ลัดดา เสือสืบพันธุ์

เรขาคณิต

วิทยาศาสตร์ : อ.นฤมล พ่วงประสงค์

ระบบสุริยะ(ตอนที่2)

ภาษาไทย : ณัฐพงษ์ ลี้ระเดช

ผักสมุนไพรใบหญ้ามีคุณค่าทั้งนั้น, ภูมิใจมรดกโลก, น้ำผึ้งหยดเดียว, มาตราตัวสะกด, คำที่ประวิสรรชนีย์และไม่ประวิสรรชนีย์, คำที่ใช้ไม้ยมก, คำที่มีอักษรควบ, คำที่มีอักษรนำ, คำที่มีไม้ทัณฑฆาตกำกับ

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม : อ.เนาวรัตน์ ตันติเวทย์ , อ.ถนิมใจ สมุทวณิช

เศรษฐศาสตร์(1), พระพุทธศาสนา(2)

ภาษาอังกฤษ : อ.บุญโฮม ชูสกุล

คำสั่ง คำขอร้อง คำขออนุญาต คำแนะนำ และคำกริยา

OMG! โอ้แม่เจ้า

 

ป.5

คณิตศาสตร์ : อ.พิชัย แสนเสนา

มุม ,สถิติและความน่าจะเป็นเบื้องต้น

วิทยาศาสตร์ : อ.ณัฐภัสสร เหล่าเนตร์

การดำรงพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต(2)

ภาษาไทย : อ.ภาสพงศ์ ผิวพอใช้

คนละไม้คนละมือ : จิตสาธารณะ, ภัยเงียบ : คอมพิวเตอร์,กระเช้าสีดา,คำบุพบท,เครื่องหมายวรรคตอน, การอ่านร้อยแก้ว, ประโยคและส่วนประกอบของประโยค, สำนวนที่เป็นสุภาษิต, คำภาษาต่างประเทศในภาษาไทย

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม :อ.นวธรภร ชูแก้ว

ภูมิศาสตร์(2) , พระพุทธศาสนา(2)

ภาษาอังกฤษ : อ.ยุรีรัตน์ กิตติภูมิชัย

Nouns

Computer Kids : Hi! Tech

 

ป.6

คณิตศาสตร์ : อ.อรวรรณ ไม้สนธิ์

สมการและการแก้สมการ

วิทยาศาสตร์ : อ.จินตนา ตันตยสุทธิกุล

ร่างกายมนุษย์

ภาษาไทย : อ.อภิษฎา ขาวสุทธิ์

อ่านป้ายได้สาระ, กทลีตานี, นักสืบทองอิน, กลุ่มคำและประโยค, ภาษาพูดและภาษาเขียน, ชนิดของคำ

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม : อ.นฤมล วชิระชูเดช

ภูมิศาสตร์(2) , พระพุทธศาสนา(2)

ภาษาอังกฤษ :  อ.พุทธสอน ไชยเดชะ

Reflexive Pronouns

Indefinite Pronouns & Qantities

 

นิทานบ้านคุณยาย ปี 2 : คุณยายมนตรา

เขียนเรื่องจากภาพ : พี่ชบาติก 

Brain Exercise : อมยิ้ม

อย่าทำ จำไว้เลย : พี่กินทามะ

ปริศนาท้าชน : นักสืบเนโกะ

เปิดบ้านสุขศีกษา : พี่ลาปิน