มัธยมศึกษาปีที่ 5

หนังสือเรียนภาษาไทย ม.5 เทอม 1 อญ.51

หนังสือเรียนภาษาไทย ม.5 เทอม 1 อญ.51

หนังสือเรียนภาษาไทย ม.5 เทอม 1 อญ.51

รหัสหนังสือ : 2501122130

จำนวน : 144 หน้า

ผู้แต่ง :เพ็ญศรี จันทร์ดวง และ ผศ.สุวคนธ์ จงตระกูล

ราคาปก : 70 บาท

ส่วนลด : 7 บาท

ราคาพิเศษ : 63 บาท

:: รายละเอียด

เนื้อหาสาระมีทั้งวรรณคดีและวรรณกรรม ความรู้หลักการใช้ภาษาเป็นหน่วยการเรียนรู้ กิจกรรมในแต่ละหน่วยการเรียนรู้มุ่งเน้นกระบวนการคิด ฝึกปฏิบัติให้ทำได้ คิดเป็น ทำเป็น รักการอ่าน รักการเขียน รักการศึกษาค้นคว้า

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การสร้างคำในภาษาไทย 

 • การสมาส 
 • การสนธิ 
 • การแผลงคำ 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การพูดโน้มน้าวใจ

 • จุดมุ่งหมายของการโน้มน้าวใจ
 • กลวิธีการโน้มน้าวใจ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรียงความและย่อความ

 • เรียงความ
 • ย่อความ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การเขียนโต้แย้ง

 • หลักการโต้แย้ง
 • กลวิธีการเขียนโต้แย้ง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 หนังสือราชการ

 • หนังสือราชการภายนอก

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 บทความเรื่อง โคลนติดล้อ 

 • ที่มาของเรื่อง 
 • พระราชประวัติ 
 • เนื้อเรื่องโคลนติดล้อ ตอนความนิยมเป็นเสมียน 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 ลิลิตตะเลงพ่าย 

 • ความรู้และที่มาของเรื่อง 
 • พระประวัติผู้นิพนธ์ 
 • ลักษณะคำประพันธ์ 
 • เนื้อเรื่องย่อ 
 • เนื้อเรื่องลิลิตตะเลงพ่าย 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 โคลงกลอนของครูเทพ 

 • ประวัติและผลงานของครูเทพ 
 • บทประพันธ์โคลงกลอนของครูเทพ “ความจำ” 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 บทละครพูดคำฉันท์เรื่อง มัทนะพาธา 

 • ที่มาของเรื่อง 
 • เนื้อเรื่อง 
 • บทละครพูดคำฉันท์เรื่อง มัทนะพาธา องก์ที่ 1