มัธยมศึกษาปีที่ 5

หนังสือเรียนเสริมฯคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.5 เทอม 1 ลส' 51

หนังสือเรียนเสริมฯคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.5 เทอม 1 ลส' 51

หนังสือเรียนเสริมฯคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.5 เทอม 1 ลส

รหัสหนังสือ : 2502345110

จำนวน : 328 หน้า

ผู้แต่ง :ทรงวิทย์ สุวรรณธาดา

ราคาปก : 95 บาท

ส่วนลด : 0 บาท

ราคาพิเศษ : 95 บาท

:: รายละเอียด

เนื้อหาตรงตามหลักสูตรฯแกนกลาง 51 คิดง่ายเข้าใจได้ ไม่ซ้ำซ้อน สอดคล้อง สสวท. ฝึกคิด ทบทวนและทดสอบความเข้าใจด้วยแบบฝึกหัดที่หลากหลาย มีกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะการคิดทางคณิตศาสตร์และคิดอย่างมีเหตุผล เข้มข้นด้วยโจทย์ปัญหา สามารถใช้สอบเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้

?

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม

 1. เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็ม
 2. รากที่ n ในระบบจำนวนจริงและจำนวนจริงในรูปกรณฑ์
 3. เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะ
 4. ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล
 5. ฟังก์ชันลอการิทึม
 6. การหาค่าลอการิทึม
 7. การเปลี่ยนฐานลอการิทึม
 8. สมการเอกซ์โพเนนเชียลและสมการลอการิทึม
 9. การประยุกต์ของฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ฟังก์ชันตรีโกณมิติ

 1. ฟังก์ชันไซน์ และ ฟังก์ชันโคไซน์
 2. ค่าของฟังก์ชันไซน์และฟังก์ชันโคไซน์
 3. ฟังก์ชันตรีโกณมิติอื่นๆ
 4. ฟังก์ชันตรีโกณมิติของมุม
 5. การใช้ตารางค่าฟังก์ชันตรีโกณมิติ
 6. กราฟของฟังก์ชันตรีโกณมิติ
 7. ฟังก์ชันตรีโกณมิติของผลบวกและผลต่างของจำนวนจริงหรือมุม
 8. ตัวผกผันของฟังก์ชันตรีโกณมิติ
 9. เอกลักษณ์และสมการตรีโกณมิติ
 10. กฎของโคไซน์และไซน์
 11. การหาระยะทางและความสูง

หน่วยการเรียนรู้ที่  3 เวกเตอร์ในสามมิติ

 1. ระบบพิกัดฉากสามมิติ
 2. เวกเตอร์
 3. เวกเตอร์ในระบบพิกัดฉาก
 4. ผลคูณเวกเชิงสเกลาร์
 5. ผลคูณเวกเชิงเวกเตอร์