ประถมศึกษา 4

แบบฝึกคณิตศาสตร์พื้นฐาน ป.4 เทอม 1 อญ.51

แบบฝึกคณิตศาสตร์พื้นฐาน ป.4 เทอม 1 อญ.51

แบบฝึกคณิตศาสตร์พื้นฐาน ป.4 เทอม 1 อญ.51

รหัสหนังสือ : 2342311130

จำนวน : 152 หน้า

ผู้แต่ง :ทรงวิทย์ สุวรรณธาดา และคณะ

ราคาปก : 50 บาท

ส่วนลด : 5 บาท

ราคาพิเศษ : 45 บาท

:: รายละเอียด

โจทย์แบบฝึกหัดสอดคล้องกับเนื้อหาในหนังสือเรียน พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์

 

 

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 จำนวนนับที่มากกว่า 100,000

 1. ทบทวนจำนวนนับไม่เกิน 100,000
 2. การอ่านและการเขียนจำนวนนับที่มากกว่า 100,000
 3. การเขียนจำนวนในรูปกระจาย
 4.  ค่าของเลขโดดในแต่ละหลัก
 5. การเปรียบเทียบจำนวน
 6. การเรียงลำดับจำนวน
 7. แบบรูปและความสัมพันธ์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การบวกและการลบ

 1.  ทบทวนการบวก
 2.  การบวกจำนวนที่มีหลายหลักสองจำนวน
 3. การบวกจำนวนสามจำนวน
 4. ทบทวนการลบ
 5. การลบจำนวนที่มีหลายหลัก
 6. โจทย์ปัญหาการบวกและการลบ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรขาคณิต

 1. ส่วนของระนาบ
 2. จุด ส่วนของเส้นตรง เส้นตรง รังสี
 3. มุม
 4. การเปรียบเทียบขนาดของมุม
 5. มุมฉาก
 6. มุมแหลมและมุมป้าน
 7. รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก
 8. รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสและรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
 9. เส้นขนาน
 10. ส่วนประกอบของรูปวงกลม
 11. รูปที่มีแกนสมมาตร
 12. การประดิษฐ์ลวดลายโดยใช้รูปเรขาคณิต
 13. แบบรูปและความสัมพันธ์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การคูณ

 1. ทบทวนการคูณ
 2. การคูณจำนวนที่มีหนึ่งหลักกับจำนวนที่มากกว่าสี่หลัก
 3. การคูณจำนวนที่มีสองหลักกับจำนวนที่มีสามหลัก
 4. การคูณจำนวนที่มีสองหลักกับจำนวนที่มากกว่าสามหลัก
 5. การคูณจำนวนที่มีสองหลักกับจำนวนที่มีสามหลัก
 6. การคูณจำนวนที่มีหลายหลัก
 7. โจทย์ปัญหาการคูณ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การหาร

 1. ทบทวนการหาร
 2. การหารสั้น
 3. การหารที่ตัวหารมีสองหลัก
  • การหารที่ตัวหารเป็นพหุคูณของ 10 และผลหารเป็นจำนวนที่มีหนึ่งหลัก
  • การหารที่ตัวหารเป็นพหุคูณของ 10 และผลหารเป็นจำนวนที่มีสองหลัก
  • การหารที่ตัวหารเป็นจำนวนที่มีสองหลัก และผลหารเป็นจำนวนที่ไม่เกินสองหลัก
  • การหารที่ตัวหารเป็นจำนวนที่มีสองหลัก และผลหารเป็นจำนวนที่ไม่เกินสามหลัก
 4. การหารที่ตัวหารมีสามหลัก
 5. โจทย์ปัญหาการหาร

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การบวก ลบ คูณ หารระคน

 1. การบวก ลบ คูณ หารระคน
 2. โจทย์ปัญหา
 3. การเฉลี่ย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 การนำเสนอข้อมูล

 1. การอ่านแผนภูมิรูปภาพ
 2. การอ่านแผนภูมิแท่ง
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูลและการจำแนกข้อมูล
 4. การเขียนแผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแท่ง
 5. การอ่านตาราง