ประถมศึกษา 3

แบบฝึกคณิตศาสตร์พื้นฐาน ป.3 เทอม 2 อญ. 51

แบบฝึกคณิตศาสตร์พื้นฐาน ป.3 เทอม 2 อญ. 51

แบบฝึกคณิตศาสตร์พื้นฐาน ป.3 เทอม 2 อญ. 51

รหัสหนังสือ : 2332312120

จำนวน : 230 หน้า

ผู้แต่ง :ทรงวิทย์ สุวรรณธาดา

ราคาปก : 60 บาท

ส่วนลด : 6 บาท

ราคาพิเศษ : 54 บาท

:: รายละเอียด

โจทย์แบบฝึกหัดสอดคล้องกับเนื้อหาในหนังสือเรียน พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์

 

 

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 การคูณ

 1. ทบทวนการคูณจำนวนที่มีหนึ่งหลักกับจำนวนที่มีสองหลัก
  • ทบทวนการคูณจำนวนที่มีหนึ่งหลักกับ 10, 20 ,30,...90
  • ทบทวนการคูณที่ไม่มีการทด
  • ทบทวนการคูณที่มีการทด
 2. การคูณจำนวนที่มีหนึ่งหลักกับ 100, 200, 300, ..., 900
 3. การคูณจำนวนที่มีหนึ่งหลักกับ 1,000, 2,000, 3,000, ..., 9,000
 4. การคูณจำนวนที่มีหนึ่งหลักกับจำนวนที่มีสามหลัก
  • การคูณที่ไม่มีการทด
  • การคูณที่มีการทดจากหลักหน่วยไปหลักสิบ
  • การคูณที่มีการทดจากหลักสิบไปหลักร้อย
  • การคูณที่มีการทดจากหลักหน่วยไปหลักสิบและหลักสิบไปหลักร้อย
 5. การคูณจำนวนที่มีหนึ่งหลักกับจำนวนที่มีสี่หลัก
 6. การคูณจำนวนที่มีสองหลักกับจำนวนที่มีสองหลัก 
  • การคูณจำนวนที่มีสองหลักกับ 10, 20 ,30,...90
  • การคูณจำนวนที่มีสองหลักกับจำนวนที่มีสองหลัก
 7. โจทย์ปัญหา
  • การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาและหาคำตอบ
  • การสร้างโจทย์ปัญหา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 การหาร
 1. ทบทวนการหารที่ตัวตั้งไม่เกินสองหลักและตัวหารมีหนึ่งหลัก
  • การหารลงตัว
  • การหารไม่ลงตัว
 2. การหารยาว
  • การหารที่ตัวตั้งไม่เกินสองหลักและตัวหารมีหนึ่งหลัก
  • การหารที่ตัวตั้งมีสองหลัก ตัวหารมีหนึ่งหลัก และผลหารมีสองหลัก (หารลงตัว)
  • การหารที่ตัวตั้งมีสองหลัก ตัวหารมีหนึ่งหลัก และผลหารมีสองหลัก (หารไม่ลงตัว)
  • การหารที่ตัวตั้งมีสามหลัก ตัวหารมีหนึ่งหลัก และผลหารมีสามหลัก
  • การหารที่ตัวตั้งมีสามหลัก ตัวหารมีหนึ่งหลัก และผลหารมีสองหลัก
  • การหารที่ตัวตั้งมีสี่หลัก และตัวหารมีหนึ่งหลัก
 3. โจทย์ปัญหา
  • การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาและหาคำตอบ
  • การสร้างโจทย์ปัญหา

หน่วยการเรียนรู้ 9  เงินและการบันทึกรายรับ รายจ่าย

 1. เงินเหรียญและธนบัตรชนิดต่างๆ
 2. ความสัมพันธ์ของเงินเหรียญกับธนบัตรชนิดต่างๆ
 3. การเขียนจำนวนเงินโดยใช้จุดและการอ่าน
 4. ค่าของเงินเหรียญ (บาทกับสตางค์)
 5. การบวกลบจำนวนเงิน
 6. โจทย์ปัญหา
 7. บันทึกรายรับรายจ่าย

หน่วยการเรียนรู้ 10  รูปเรขาคณิต

 1. รูปเรขาคณิตสองมิติ
 2. การเขียนรูปเรขาคณิตสองมิติ
  • การเขียนรูปเรขาคณิตสองมิติโดยใช้แบบของรูปเรขาคณิต
  • การเขียนรูปเรขาคณิตสองมิติโดยลากเส้นต่อจุดที่กำหนดให้
 3. รูปที่มีแกนสมมาตร
 4. รูปเรขาคณิตสามมิติ
 5. รูปเรขาคณิตสองมิติและรูปเรขาคณิตสามมิติ
 6. แบบรูปและความสัมพันธ์ของรูปเรขาคณิตและรูปอื่นๆที่สัมพันธ์กันสองลักษณะ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 จุด ส่วนของเส้นตรง เส้นตรง รังสีและมุม

 1. จุด 
 2. เส้นตรง
 3. รังสี
 4. ส่วนของเส้นตรง 
 5. ชื่อและสัญลักษณ์แทนส่วนของเส้นตรง
 6. จุดตัด
 7. มุม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 12 การบวก ลบ คูณ หารระคน

 1. การบวก ลบ คูณ หารระคน
 2. โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน
  • การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาและหาคำตอบ
  • การสร้างโจทย์ปัญหา