ประถมศึกษา 5

หนังสือเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐาน ป.5 อญ.51

หนังสือเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐาน ป.5 อญ.51

หนังสือเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐาน ป.5 อญ.51

รหัสหนังสือ : 2362309130

จำนวน : 324 หน้า

ผู้แต่ง :ทรงวิทย์ สุวรรณธาดา และคณะ

ราคาปก : 120 บาท

ส่วนลด : 12 บาท

ราคาพิเศษ : 108 บาท

:: รายละเอียด

นำเสนอเนื้อหาที่อ่านเข้าใจง่ายและสอดคล้องกับเนื้อหาของ สสวท. ฝึกทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ผ่านแบบฝึกหัด เชื่อมโยงการความรู้ทางคณิตศาสตร์กับสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวัน

 

 

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 จำนวนนับ

 1. ทบทวนการอ่านและการเขียนตัวเลขแทนจำนวน
 2. ค่าประจำหลักและค่าของเลขโดดในแต่ละหลัก
  • ค่าประจำหลัก
  • ค่าของเลขโดดในแต่ละหลัก
 3. การเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจาย
 4. การเรียงลำดับจำนวน
 5. ค่าประมาณใกล้เคียงเป็นจำนวนเต็มสิบ เต็มน้อย และเต็มพัน
  • ค่าประมาณใกล้เคียงเป็นจำนวนเต็มสิบ
  • ค่าประมาณใกล้เคียงเป็นจำนวนเต็มร้อย
  • ค่าประมาณใกล้เคียงเป็นจำนวนเต็มพัน
 6. แบบรูปและความสัมพันธ์


หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การบวก การลบ การคูณ การหารจำนวนนับ

 1. การบวกและการลบ
 2. การคูณจำนวนที่มีหลายหลัก
 3. การหาร
 4. โจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ และการหาร
  • การวิเคราะห์โจทย์และแสดงวิธีทำ
  • การสร้างโจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ และการหาร
 5. การบวก การลบ การคูณ การหารระคน
 6. โจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหารระคน
  • การวิเคราะห์โจทย์และหาคำตอบ
  • การแสดงวิธีทำ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 มุม

 1. การเรียกชื่อมุม จุดยอดมุม และแขนของมุม
 2. การเขียนสัญลักษณ์แทนมุม
 3. ชนิดของมุม
  • มุมฉาก มุมแหลม และมุมป้าน
  • มุมตรง และมุมกลับ
 4. การวัดขนาดของมุม
  • วิธีวัดขนาดของมุม
  • การวัดขนาดของมุมกลับ
 5. การสร้างมุมโดยใช้ไม้โพรแทรกเตอร์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4  เส้นขนาน

 1. ทบทวนเส้นขนาน
  • สัญลักษณ์แสดงการขนาน
 2. วิธีสร้างเส้นขนานให้ผ่านจุดที่กำหนดให้โดยใช้ไม้ฉาก

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 สถิติและความน่าจะเป็นเบื้องต้น

 1. การเก็บรวบรวมข้อมูลและการจำแนกข้อมูล
 2. แผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแท่ง
 3. แผนภูมิแท่งที่มีการย่นระยะของเส้นแสดงจำนวน
 4. แผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ
 5. ความน่าจะเป็นเบื้องต้น

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เศษส่วน

 1. ทบทวนความหมายของเศษส่วน
 2. เศษส่วนที่เท่ากัน
 3. การทำเศษส่วนให้ตัวส่วนเท่ากับตัวส่วนที่กำหนดให้
  • การทำเศษส่วนให้ตัวส่วนเท่ากับตัวส่วนที่กำหนดให้โดยการคูณ
  • การทำเศษส่วนให้ตัวส่วนเท่ากับตัวส่วนที่กำหนดให้โดยการหาร
 4. การเปรียบเทียบเศษส่วนและการเรียงลำดับส่วน
  • ทบทวนการเปรียบเทียบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน
  • การเปรียบเทียบเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากัน
  • การเรียงลำดับส่วน
 5. เศษส่วนอย่างต่ำ
 6. เศษส่วนที่เท่ากับจำนวนนับ
 7. เศษส่วนแท้ เศษเกินและจำนวนคละ
 8. การเขียนเศษเกินในรูปจำนวนคละ
 9. การเขียนจำนวนคละในรูปเศษเกิน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 การบวก การลบ การคูณ การหาร เศษส่วน

 1. ทบทวนการบวกและการลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน
 2. การบวกและการลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากัน
 3. โจทย์ปัญหาการบวกและการลบเศษส่วน
 4. การคูณเศษส่วน
  • การคูณเศษส่วนด้วยจำนวนนับ
  • เศษส่วนของจำนวนนับ
  • การคูณเศษส่วนกับเศษส่วน
  • ส่วนกลับของเศษส่วนและส่วนกลับของจำนวนนับ
 5. การหารเศษส่วน
  • การหารจำนวนนับด้วยเศษส่วน
  • การหารเศษส่วนด้วยจำนวนนับ
  • การหารเศษส่วนด้วยเศษส่วน
 6. โจทย์ปัญหาการคูณและการหารเศษส่วน
 7. การบวก ลบ คูณระคนของเศษส่วน
 8. โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณระคนของเศษส่วน
 9. แบบรูปและความสัมพันธ์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 ทศนิยม

 1. ทบทวนทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง
 2. ทศนิยมสองตำแหน่ง
  • ทศนิยมสองตำแหน่งที่น้อยกว่าหนึ่ง
  • ทศนิยมสองตำแหน่งที่มากกว่าหนึ่ง
 3. ค่าประจำหลักและค่าของเลขโดดในแต่ละหลัก
 4. การเขียนทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่งในรูปกระจาย
 5. การเปรียบเทียบทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง
 6. ทศนิยมและเศษส่วน
  • การเขียนทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่งในรูปเศษส่วน
  • การเขียนเศษส่วนที่ตัวส่วนหาร 10 หรือ 100 ลงตัวในรูปทศนิยม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 9  การบวก การลบ การคูณทศนิยม

 1. การบวกทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง
 2. การลบทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง
 3. โจทย์ปัญหาการบวก การลบทศนิยม
 4. การคูณทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่งด้วยจำนวนนับ
 5. การคูณทศนิยมหนึ่งตำแหน่งกับทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง
 6. โจทย์ปัญหาการคูณทศนิยม
 7. แบบรูปและความสัมพันธ์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 บทประยุกต์

 1. การคูณและการหาร
 2. การคูณ การหาร และเศษส่วน
 3. โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการคูณและการหาร
 4. เศษส่วนกับร้อยละ
 5. การเขียนเศษส่วน (ที่มีตัวส่วนหาร 100 ลงตัว) ในรูปร้อยละ
 6. ทศนิยมกับร้อยละ
  • การเขียนร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ในรูปทศนิยม
  • การเขียนทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่งในรูปร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์
 7. ร้อยละของจำนวนนับ
 8. โจทย์ปัญหาร้อยละ
 9. การลดราคา
 10. กำไร ขาดทุน
 11. การหากำไร ขาดทุน และราคาขายจากทุน
 12. การหากำไร ขาดทุน และราคาซื้อ(ทุน) จากราคาขาย
 13. การหาร้อยละ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 11  รูปสี่เหลี่ยม

 1. ชนิดของรูปสี่เหลี่ยม
  • ทบทวนรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก
  • รูปสี่เหลี่ยมชนิดอื่นๆ
 2. การสร้างรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก
  • การสร้างรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากโดยใช้โพรแทรกเตอร์
  • การสร้างรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากโดยใช้ไม้ฉาก
 3. ความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยม
 4. พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก
  • การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากโดยวิธีนับตาราง
  • การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากโดยวิธีใช้สูตร

หน่วยการเรียนรู้ที่ 12  รูปสามเหลี่ยม

 1. ชนิดของรูปสี่เหลี่ยม
  • ชนิดของรูปสี่เหลี่ยมที่จำแนกตามลักษณธของด้าน
  • ชนิดของรูปสี่เหลี่ยมที่จำแนกตามลักษณธของมุม
 2. ฐาน มุมที่ฐาน มุมยอดและด้านประกอบมุมยอดของรูปสามเหลี่ยม
 3. ความยาวรอบรูปของรูปสามเหลี่ยม
 4. ความสูงของรูปสามเหลี่ยม
 5. มุมภายในของรูปสามเหลี่ยม
 6.  การสร้างรูปสามเหลี่ยม
  • การสร้างรูปสามเหลี่ยมเมื่อกำหนดความยาวของด้าน 3 ด้าน
  • การสร้างรูปสามเหลี่ยมเมื่อกำหนดความยาวของด้าน 1ด้าน และขนาดของมุม 2มุม
  • การสร้างรูปสามเหลี่ยมเมื่อกำหนดความยาวของด้าน 2ด้าน และขนาดของมุม 1มุม
 7. การหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 13  รูปวงกลม

 1. ทบทวนส่วนต่างๆ ของรูปวงกลม
 2. การสร้างรูปวงกลม
 3. การประดิษฐ์ลวดลายโดยใช้รูปวงกลม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 14  รูปเรขาคณิตสามมิติและปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก

 1. รูปเรขาคณิตสามมิติ
 2. การหาปริมาตร
  • ปริมาตร 1 ลูกบาศก์หน่วย 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร และ 1 ลูกบาศก์เมตร
  • ปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
 3. การเปรียบเทียบหน่วยวัดปริมาตร