ประถมศึกษา 4

แบบฝึกคณิตศาสตร์พื้นฐาน ป.4 เทอม 2

แบบฝึกคณิตศาสตร์พื้นฐาน ป.4 เทอม 2

แบบฝึกคณิตศาสตร์พื้นฐาน ป.4 เทอม 2

รหัสหนังสือ : 2342312130

จำนวน : 136 หน้า

ผู้แต่ง :ทรงวิทย์ สุวรรณธาดา และคณะ

ราคาปก : 50 บาท

ส่วนลด : 5 บาท

ราคาพิเศษ : 45 บาท

:: รายละเอียด

โจทย์แบบฝึกหัดสอดคล้องกับเนื้อหาในหนังสือเรียน พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์

 

 

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 การวัด

8.1 การวัดความยาว

8.1.1 ทบทวนการวัดความยาว

8.1.2 ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยวัดความยาว

8.1.3 การคาดคะเนความยาว

 8.1.4 โจทย์ปัญหา

8.2 การชั่ง

8.2.1 ทบทวนการชั่ง

8.2.2 ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยการชั่ง

8.2.3 การคาดคะเนน้ำหนัก

8.2.4 โจทย์ปัญหา

8.3 การตวง

8.3.1 ทบทวนการตวง

8.3.2 ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยการตวง

8.3.3 การคาดคะเนปริมาตรของสิ่งของและความจุของภาชนะ

8.3.4 โจทย์ปัญหา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 พื้นที่

9.1 พื้นที่

9.2 การหาพื้นที่

9.3 การหาพื้นที่โดยประมาณ

9.4 พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก

หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 เงิน

10.1 ทบทวนเรื่องเงิน

10.1.1 การเขียนจำนวนเงินโดยใช้จุดและการอ่าน

10.1.2 การเปรียบเทียบจำนวนเงิน

10.1.3 การแลกเงิน

10.2 โจทย์ปัญหา

10.3 การบันทึกรายรับรายจ่าย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 เศษส่วน

11.1 การแบ่งรูปออกเป็น 2 ส่วนเท่ากัน 3 ส่วนเท่ากัน และ 4 ส่วนเท่ากัน

11.2 เศษส่วนที่มีตัวเศษเท่ากับ 1

11.3 เศษส่วนที่ตัวเศษมากกว่า 1 แต่น้อยกว่าตัวส่วน

11.4 การเปรียบเทียบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน

11.5 การบวกเศษส่สนที่มีตัวส่วนเท่ากัน

11.6 การลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 12 เวลา

12.1 การบอกเวลา

12.1.1 การบอกเวลาเป็นนาฬิกาและนาที

12.1.2 การแสดงเวลาบนหน้าปัดนาฬิกา

12.1.3 การเขียนบอกเวลาโดยใช้จุด

 12.1.4 การบอกช่วงเวลา

12.2 การอ่านและการบันทึกเหตุการณ์หรือกิจกรรม

12.3 การอ่านตารางเวลา

12.4 ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยเวลา

12.5 โจทย์ปัญหา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 13 ทศนิยม

13.1 ทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง

13.2 การเปรียบเทียบทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง