ประถมศึกษา 5

แบบฝึกคณิตศาสตร์พื้นฐาน ป.5 ภาคเรียนที่ 2

แบบฝึกคณิตศาสตร์พื้นฐาน ป.5 ภาคเรียนที่ 2

แบบฝึกคณิตศาสตร์พื้นฐาน ป.5 ภาคเรียนที่ 2

รหัสหนังสือ : 2362311130

จำนวน : 134 หน้า

ผู้แต่ง :ทรงวิทย์ สุวรรณธาดา และคณะ

ราคาปก : 50 บาท

ส่วนลด : 5 บาท

ราคาพิเศษ : 45 บาท

:: รายละเอียด

โจทย์แบบฝึกหัดสอดคล้องกับเนื้อหาในหนังสือเรียน พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์

 

 

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 ทศนิยม

1. ทบทวนทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง

2. ทศนิยมสองตำแหน่ง

 • ทศนิยมสองตำแหน่งที่น้อยกว่าหนึ่ง
 • ทศนิยมสองตำแหน่งที่มากกว่าหนึ่ง

3. ค่าประจำหลักและค่าของเลขโดดในแต่ละหลัก

4. การเขียนทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่งในรูปกระจาย

5. การเปรียบเทียบทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง

6. ทศนิยมและเศษส่วน


หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 การบวก การลบ การคูณทศนิยม

1.การบวกทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง

2.การลบทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง

3.โจทย์ปัญหาการบวก การลบทศนิยม

4.การคูณทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่งกับจำนวนนับ

5.การคูณทศนิยมหนึ่งตำแหน่งกับทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง

6.โจทย์ปัญหาการคูณทศนิยม

7.แบบรูปและความสัมพันธ์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 บทประยุกต์

1. การคูณและการหาร

2. การคูณ การหาร และเศษส่วน

3. โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการคูณและการหาร

4. เศษส่วนกับร้อยละ

5. การเขียนเศษส่วน (ที่มีตัวส่วนหาร 100 ลงตัว) ในรูปร้อยละ

6. ทศนิยมกับร้อยละ

 • การเขียนร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ในรูปทศนิยม
 • การเขียนทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่งในรูปร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์

7. ร้อยละของจำนวนนับ

8. โจทย์ปัญหาร้อยละ

9. การลดราคา

10. กำไร ขาดทุน

11. การหากำไร ขาดทุน และราคาขายจากทุน

12. การหากำไร ขาดทุน และราคาซื้อ(ทุน) จากราคาขาย

13. การหาร้อยละ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 รูปสี่เหลี่ยม

1. ชนิดของรูปสี่เหลี่ยม

2. การสร้างรูปี่เหลี่ยมมุมฉาก

3. ความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยม

4. พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก

 • การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากโดยวิธีนับตาราง
 • การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากโดยวิธีใช้สูตร

หน่วยการเรียนรู้ที่ 12 รูปสามเหลี่ยม

1. ชนิดของรูปสามเหลี่ยม

 • ชนิดของรูปสามเหลี่ยมที่จำแนกตามลักษณะของด้าน
 • ชนิดของรูปสามเหลี่ยมที่จำแนกตามลักษณะของมุม

2. ฐาน มุมที่ฐาน มุมยอดและด้านประกอบมุมยอดของรูปสามเหลี่ยม

3. ความยาวรอบรูปของรูปสามเหลี่ยม

4. ความสูงของรูปสามเหลี่ยม

5. มุมภายในของรูปสามเหลี่ยม

6. การสร้างรูปสามเหลี่ยม

 • การสร้างรูปสามเหลี่ยมเมื่อกำหนดความยาวของด้าน 3 ด้าน
 • การสร้างรูปสามเหลี่ยมเมื่อกำหนดความยาวของด้าน 1 ด้านและขนาดของมุม 2 มุม
 • การสร้างรูปสามเหลี่ยมเมื่อกำหนดความยาวของด้าน 2 ด้านและขนาดของมุม 1 มุม

7. การหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 13 รูปวงกลม

1. ทบทวนส่วนต่างๆ ของรูปวงกลม

2. การสร้างรูปวงกลม

3. การประดิษฐ์ลวดลายโดยใช้รูปวงกลม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 14 รูปเรขาคณิตสามมิติและปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก

1. รูปเรขาคณิตสามมิติ

2. การหาปริมาตร

 • ปริมาตร 1 ลูกบาศก์หน่วย 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร และ 1 ลูกบาศก์เมตร
 • ปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก

3. การเปรียบเทียบหน่วยวัดปริมาตร