มัธยมศึกษาปีที่ 6

หนังสือเรียนชีววิทยาเพิ่มเติม ม.4-6 เล่ม 5

หนังสือเรียนชีววิทยาเพิ่มเติม ม.4-6 เล่ม 5

หนังสือเรียนชีววิทยาเพิ่มเติม ม.4-6 เล่ม 5

รหัสหนังสือ : 2512528110

จำนวน : 216 หน้า

ผู้แต่ง :อนิรุธ พรหมเจริญ

ราคาปก : 120 บาท

ส่วนลด : 12 บาท

ราคาพิเศษ : 108 บาท

:: รายละเอียด

หนังสือเล่มนี้เกี่ยวกับการศึกษาสิ่งแวดล้อม  ประชากร  และมนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม

 

 

 

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6              สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

 1. ความสัมพันธ์ในระบบนิเวศ
 2. การถ่ายทอดพลังงานและการหมุนเวียนสารในระบบนิเวศ
 3. การเปลี่ยนแปลงแทนที่ในระบบนิเวศ
 4. ชีวนิเวศ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7              ประชากร

 1. ปัจจัยจำกัด
 2. ความหนาแน่นของประชากร
 3. การแพร่กระจายของประชากร
 4. ขนาดของประชากร
 5. การเพิ่มของประชากร
 6. การรอดชีวิตของประชากร
 7. ประชากรมนุษย์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8              มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม

 1. ประเภทของทรัพยากรธรรมชาติ
 2. การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาและการจัดการ