วารสารแม็ค ม.ต้น ฉบับที่ 3 ปีที่ 33 เดือนสิงหาคม 2556

วารสารแม็ค ม.ต้น ฉบับที่ 3 ปีที่ 33 เดือนสิงหาคม 2556

วารสารแม็ค ม.ต้น ฉบับที่ 3 ปีที่ 33 เดือนสิงหาคม 2556

รหัสหนังสือ : 4400056003

จำนวน : 180 หน้า

ผู้แต่ง :คณะอาจารย์แม็ค

ราคาปก : 70 บาท

ส่วนลด : 0 บาท

ราคาพิเศษ : 70 บาท

:: รายละเอียด

:: สารบัญ

มัธยมศึกษาปีที่ 1

คณิตศาสตร์

  • คณิตฯ พื้นฐาน : เลขยกกำลัง
  • คณิตฯ เพิ่มเติม : การประยุกต์ของจำนวนเต็มและเลขยกกำลัง
วิทยาศาสตร์
สารละลาย
ภาษาไทย
รอให้น้ำลายไหลเสียก่อน, เก็บมาเล่า เอามาคุย, โคลงโลกนิติ, การใช้ภาษาวรรณศิลป์, คำซ้อน, คำซ้ำ, คำซ้ำที่เป็นสำนวน, คำพ้อง
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ภูมิศาสตร์(3), ศาสนา(3)
ภาษาอังกฤษ
Grammar Points : Pronoun and Possessive
Dialogues
Vocabulary and Reading Comprehension
มัธยมศึกษาปีที่ 2

คณิตศาสตร์

  • คณิตฯ พื้นฐาน : แผนภูมิรูปวงกลม, การแปลงทางเรขาคณิต
วิทยาศาสตร์
ดิน หิน และแร่
ภาษาไทย
บันทึกท่องโลก, เย็นศิระเพราะพระบริบาล, บทเสภาสามัคคีเสวก, คำยืมภาษาบาลี-สันสกฤต, การเขียนบันทึก, การเขียนบรรยายและการเขียนพรรณนา
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม(1)
ภาษาอังกฤษ
Grammar Points : Quantity Words
Dialogues
Vocabulary and Reading Comprehension
มัธยมศึกษาปีที่ 3

คณิตศาสตร์

  • คณิตฯ พื้นฐาน : กราฟ
  • คณิตฯ เพิ่มเติม : สมการกำลังสองตัวแปรเดียว
วิทยาศาสตร์
วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น
ภาษาไทย
เขียนงานตามรูปแบบ, จดหมายกิขธุระ, เพลงนี้มีประวัติ, สารคดีเชิงประวัติ, การอ่านคำสมาสให้ถูกต้อง
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม (2),พระพุทธศาสนา (3)
ภาษาอังกฤษ
Grammar Points : Connective
Dialogues
Vocabulary and Reading Comprehension
ส่วนเสริม
IT...I Teens
แกรมมาร์ ฮาๆ หมูๆ
เจ้านายองค์สำคัญ
กาลครั้งหนึ่งในอุษาคเนย์
give-gift game
Zootime
สถานีแม็ค