วิชาชีพพื้นฐาน

งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น

งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น

งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น

รหัสหนังสือ : 3305810100

จำนวน : 236 หน้า

ผู้แต่ง :วิโรจน์ รัตนวิจารณ์

ราคาปก : 150 บาท

ส่วนลด : 15 บาท

ราคาพิเศษ : 135 บาท

:: รายละเอียด

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทำงานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น ชนิด
สัญลักษณ์ โครงสร้าง การทำงานและการทดสอบอุปกรณ์นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ การอ่าน
การเขียนวงจรและต่อวงจรควบคุมทิศทาง วงจรปรับความเร็ว วงจรเรียงลำดับ วงจรหน่วงเวลา
วงจรควบคุมด้วยมือ (Manual) และวงจรควบคุมอัตโนมัติ (Automatic) ของระบบนิวเมติกส์
และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักการทำงานของระบบนิวเมติกส์
1. ประวัติและความหมายของนิวเมติกส์   
2. ลักษณะเฉพาะของระบบนิวเมติกส์เปรียบเทียบกับระบบไฮดรอลิกส์   
3. ข้อดีและข้อเสียของระบบลมอัด   
4. หลักการพื้นฐานทางฟิสิกส์ของระบบนิวเมติกส์   
แบบทดสอบเพื่อประเมินผลหลังการเรียนรู้   
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เครื่องอัดอากาศ  
1. ชนิดของเครื่องอัดอากาศ   
2. การติดตั้งเครื่องอัดอากาศ   
3. การสูญเสียพลังงานในระบบลมอัด   
4. การหาเปอร์เซ็นต์ระบบอัดอากาศรั่ว   
5. การควบคุมเครื่องอัดอากาศ   
6. การบำรุงรักษาเครื่องอัดอากาศ   
แบบทดสอบเพื่อประเมินผลหลังการเรียนรู้   
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ส่วนประกอบและสัญลักษณ์ในระบบนิวเมติกส์   
1. ส่วนประกอบของระบบนิวเมติกส์   
2. การบำรุงรักษาระบบปรับสภาพลมอัด   
3. สัญลักษณ์ในระบบนิวเมติกส์   
แบบทดสอบเพื่อประเมินผลหลังการเรียนรู้   
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 อุปกรณ์ในระบบนิวเมติกส์   
1. การเรียกชื่อวาล์วด้วยตัวเลข   
2. ตำแหน่งการทำงานของวาล์ว   
3. การกำหนดรหัสทางต่อลม   
4. วาล์วในระบบนิวเมติกส์   
5. กระบอกสูบลม   
6. มอเตอร์ลม   
7. อุปกรณ์อื่นๆ ในระบบนิวเมติกส์   
แบบทดสอบเพื่อประเมินผลหลังการเรียนรู้   
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 วงจรนิวเมติกส์พื้นฐาน   
1. วงจรควบคุมการทำงานของกระบอกสูบ   
2. การติดตั้งวาล์วควบคุมอัตราการไหลเพื่อควบคุมความเร็วของลูกสูบ   
3. การควบคุมความเร็วของลูกสูบด้วยวาล์วระบายลมเร็ว   
4. การกำหนดรหัสอุปกรณ์   
5. การควบคุมอัตโนมัติ   
6. วงจรเรียงลำดับ   
7. วงจรหน่วงเวลา   
8. นิวเมติกส์ไฟฟ้าเบื้องต้น   
แบบทดสอบเพื่อประเมินผลหลังการเรียนรู้   
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 หลักการทำงานเบื้องต้นของระบบไฮดรอลิกส์   
1. ความหมายของระบบไฮดรอลิกส์   
2. ส่วนประกอบของระบบไฮดรอลิกส์   
3. ข้อดีและข้อเสียของระบบไฮดรอลิกส์   
4. น้ำมันไฮดรอลิกส์   
5. การไหลเรียบและไหลปั่นป่วน   
6. ชุดต้นกำลังไฮดรอลิกส์   
7. อ่างน้ำมัน   
8. ไส้กรอง   
9. ทฤษฎีการปั๊ม   
10. ปั๊มน้ำมันไฮดรอลิกส์   
11. การบำรุงรักษาปั๊มไฮดรอลิกส์   
12. การเลือกปั๊มไฮดรอลิกส์   
13. การระบายความร้อน   
14. เครื่องเพิ่มความดัน   
15. ถังสะสมความดัน   
แบบทดสอบเพื่อประเมินผลหลังการเรียนรู้   
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 อุปกรณ์ทำงานในระบบไฮดรอลิกส์   
1. กระบอกสูบไฮดรอลิกส์   
2. การยึดติดตั้งกระบอกสูบ   
3. มอเตอร์ไฮดรอลิกส์   
แบบทดสอบเพื่อประเมินผลหลังการเรียนรู้   
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 วาล์วและอุปกรณ์ควบคุมในระบบไฮดรอลิกส์   
1. วาล์วควบคุมความดัน   
2. วาล์วควบคุมทิศทาง   
3. วาล์วควบคุมอัตราการไหลของน้ำมัน   
4. อุปกรณ์ควบคุมอื่นๆ   
แบบทดสอบเพื่อประเมินผลหลังการเรียนรู้   
หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 วงจรไฮดรอลิกส์พื้นฐาน   
1. ชุดต้นกำลังไฮดรอลิกส์  
2. การควบคุมมอเตอร์ไฮดรอลิกส์   
3. การควบคุมการไหลของน้ำมัน   
4. วงจรควบคุมความเร็วของกระบอกสูบ   
แบบทดสอบเพื่อประเมินผลหลังการเรียนรู้   
บรรณานุกรม   
ดัชนี