วิชาชีพพื้นฐาน

งานเครื่องมือกลเบื้องต้น

งานเครื่องมือกลเบื้องต้น

งานเครื่องมือกลเบื้องต้น

รหัสหนังสือ : 3305809100

จำนวน : 184 หน้า

ผู้แต่ง :อนุศักดิ์ ฉิ่นไพศาล

ราคาปก : 125 บาท

ส่วนลด : 12 บาท

ราคาพิเศษ : 113 บาท

:: รายละเอียด

 ศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับหลักความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเครื่องมือกล ชนิด ส่วน
ประกอบ การทำางาน การใช้งานและการบำารุงรักษาเครื่องมือกลเบื้องต้น การคำนวณค่าความเร็ว
รอบ ความเร็วตัด อัตราการป้อน ปฏิบัติงานกลึงปาดหน้า กลึงปอก ไสราบ ไสบ่าฉาก เจาะรู และ
รีมเมอร์ งานลับคมตัดมีดกลึงปาดหน้า มีดกลึงปอกดอกสว่าน

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความปลอดภัยในโรงงาน 
1. ความปลอดภัยในงาน
2. ความปลอดภัยในโรงงาน
3. การรักษาความสะอาดบริเวณพื้นที่ทำางาน
4. การปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย
5. การป้องกันอัคคีภัย
6. อันตรายจากเครื่องจักร
แบบทดสอบเพื่อประเมินผลหลังการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เครื่องตัดวัสดุ
1. ความปลอดภัยในการใช้เครื่องตัดวัสดุ
2. เครื่องเลื่อยชัก
3. เครื่องเลื่อยสายพานแนวนอน
4. เครื่องตัดไฟเบอร์
5. เครื่องเลื่อยวงเดือน
6. เครื่องเลื่อยสายพานแนวตั้ง
แบบทดสอบเพื่อประเมินผลหลังการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เครื่องเจาะ
1. ลักษณะการทำางานของเครื่องเจาะ
2. ชนิดของเครื่องเจาะ
3. ความปลอดภัยในการใช้เครื่องเจาะ
4. อุปกรณ์จับดอกสว่านและอุปกรณ์จับยึดชิ้นงาน
5. ดอกสว่าน
6. ความเร็วรอบและอัตราป้อนในงานเจาะ
7. น้ำมันตัด
8. ความเร็วรอบและอัตราป้อนในงานคว้านรู
9. การเจาะรู
10. การคว้านรู
11. การลับดอกสว่าน
แบบทดสอบเพื่อประเมินผลหลังการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เครื่องกลึง
1. ประวัติความเป็นมาของเครื่องกลึง
2. ความปลอดภัยในการใช้เครื่องกลึง
3. การบำ รุงรักษาเครื่องกลึง
4. ขนาดและส่วนต่างๆ ของเครื่องกลึง
5. อุปกรณ์จับชิ้นงานกลึง
6. ความเร็วตัด อัตราป้อน และความลึกในการตัด
7. การคำ นวณเวลาในงานกลึง
8. การถอดและประกอบหัวจับเครื่องกลึง
9. การลับมีดกลึง
10. การกลึงบนเครื่องกลึง
แบบทดสอบเพื่อประเมินผลหลังการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เครื่องไส
1. ชนิดของเครื่องไส
2. ความเร็วไสและช่วงชัก
3. อัตราการป้อนไส
4. มีดไส
5. ความปลอดภัยในการใช้เครื่องไส
6. การเตรียมการทำ งานของเครื่องไส
7. การไสงาน
แบบทดสอบเพื่อประเมินผลหลังการเรียนรู้
หนังสืออ้างอิง
ดัชนี