วิชาชีพพื้นฐาน

วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม

วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม

วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม

รหัสหนังสือ : 3305711100

จำนวน : 284 หน้า

ผู้แต่ง :ณัฐญา อัมรินทร์

ราคาปก : 150 บาท

ส่วนลด : 15 บาท

ราคาพิเศษ : 135 บาท

:: รายละเอียด

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ปริมาณทางฟิสิกส์และเวกเตอร์ แรง การรวมแรงและ
การแยกแรง การสมดุลของวัตถุ การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง การเคลื่อนที่แบบโปรเจคไทล์
การเคลื่อนที่แบบวงกลม การเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิกอย่างง่าย งาน กำาลังและพลังงาน 
คลื่นและสมบัติของคลื่น คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ปริมาณทางฟิสิกส์และเวกเตอร์
1. ปริมาณทางฟิสิกส์
2. ปริมาณเวกเตอร์
3. การหาผลรวมของเวกเตอร์โดยวิธีการเขียนรูป
4. การหาผลรวมของเวกเตอร์โดยวิธีการคำานวณ
แบบทดสอบเพื่อประเมินผลหลังการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 แรง
1. ความหมายของแรง
2. ชนิดของแรง
3. แรงในธรรมชาติ
4. แรงเสียดทาน
5. การรวมแรงและการแยกแรง
แบบทดสอบเพื่อประเมินผลหลังการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สมดุลของวัตถุ
1. ความหมายของสมดุล
2. เงื่อนไขของสมดุล
3. ทฤษฎีของลามี
4. ลักษณะสมดุลของแรง
5. สามเหลี่ยมแทนแรง
6. สมดุลต่อการหมุน
7. การนำาหลักสมดุลไปประยุกต์ใช้
แบบทดสอบเพื่อประเมินผลหลังการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง
1. ระยะทางและการกระจัด
2. อัตราเร็วเฉลี่ยและความเร็วเฉลี่ย
3. ความเร่งเฉลี่ยและความเร่งขณะหนึ่ง
4. การเคลื่อนที่ของวัตถุในแนวตรงด้วยความเร่งคงตัว
5. การเคลื่อนที่ของวัตถุอย่างอิสระภายใต้แรงโน้มถ่วงของโลก
แบบทดสอบเพื่อประเมินผลหลังการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
1. ลักษณะทั่วไปของการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
2. ลักษณะการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
3. การกระจัดและความเร็วของวัตถุซึ่งเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
4. เงื่อนไขการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์แบบทั่วๆ ไป
5. การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ เมื่อจุดเริ่มต้นและจุดสุดท้ายอยู่ในแนวระดับเดียวกัน
แบบทดสอบเพื่อประเมินผลหลังการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การเคลื่อนที่แบบวงกลม
1. ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่แบบวงกลม
2. การเคลื่อนที่เป็นวงกลมในแนวราบ
3. การเคลื่อนที่เป็นวงกลมในแนวดิ่ง
4. การเคลื่อนที่บนทางโค้ง
5. การเคลื่อนที่ของดาวเทียม
แบบทดสอบเพื่อประเมินผลหลังการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย
1. ลักษณะการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย
2. ปริมาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย
3. ความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วกับเวลาของการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย
4. ความสัมพันธ์ระหว่างความเร่งกับเวลาของการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย
5. การสั่นของระบบมวลติดสปริง
6. การแกว่งของลูกตุ้มนาฬิกาอย่างง่าย
แบบทดสอบเพื่อประเมินผลหลังการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 งาน พลังงาน และกำลัง
1. งาน
2. พลังงาน
3. กฎการอนุรักษ์พลังงาน
4. กำลัง
5. เครื่องกล
แบบทดสอบเพื่อประเมินผลหลังการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 คลื่นและสมบัติของคลื่น
1. การเคลื่อนที่แบบคลื่น
2. การจำแนกประเภทของคลื่น
3. ส่วนประกอบของคลื่น
4. สมบัติของคลื่น
แบบทดสอบเพื่อประเมินผลหลังการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
1. คลื่นวิทยุ
2. คลื่นไมโครเวฟ
3. รังสีอินฟราเรด
4. แสงที่ตามองเห็น
5. รังสีอัลตราไวโอเลต
6. รังสีเอกซ์
7. รังสีแกมมา
แบบทดสอบเพื่อประเมินผลหลังการเรียนรู้
บรรณานุกรม