วิชาชีพพื้นฐาน

งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

รหัสหนังสือ : 3305807100

จำนวน : 276 หน้า

ผู้แต่ง :อนุสรณ์ สาธุเสน

ราคาปก : 150 บาท

ส่วนลด : 15 บาท

ราคาพิเศษ : 135 บาท

:: รายละเอียด

 ศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับหลักความปลอดภัยในการปฏิบัติงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
แหล่งกำาเนิดไฟฟ้า กฎของโอห์ม พลังงานไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น วงจรไฟฟ้าแสงสว่าง
การควบคุมมอเตอร์เบื้องต้น อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าและการต่อสายดิน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
R L C หม้อแปลงไฟฟ้า รีเลย์ ไมโครโฟน ลำโพง อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ การบัดกรี การใช้มัลติมิเตอร์
เครื่องกำเนิดสัญญาณ ออสซิลโลสโคป การประกอบวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความปลอดภัยในงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
1. อันตรายที่เกิดจากไฟฟ้า
2. อุปกรณ์ป้องกันทางไฟฟ้า
3. การต่อสายลงดิน
แบบทดสอบเพื่อประเมินผลหลังการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พื้นฐานวงจรไฟฟ้า
1. แหล่งกำาเนิดไฟฟ้า
2. ชนิดของไฟฟ้า
3. ค่าปริมาณทางไฟฟ้าและกฎของโอห์ม
4. รูปแบบการต่อวงจรไฟฟ้า
แบบทดสอบเพื่อประเมินผลหลังการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 อุปกรณ์ระบบไฟฟ้า
1. สวิตช์
2. หม้อแปลงไฟฟ้า
3. มอเตอร์ไฟฟ้า
4. หลอดไฟฟ้า
แบบทดสอบเพื่อประเมินผลหลังการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 อุปกรณ์และวงจรอิเล็กทรอนิกส์
1. ประเภทของวงจรอิเล็กทรอนิกส์
2. อุปกรณ์พื้นฐานของวงจรอิเล็กทรอนิกส์
3. อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สารกึ่งตัวนำ
4. อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
แบบทดสอบเพื่อประเมินผลหลังการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เครื่องมือสำหรับงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
1. เครื่องมือและอุปกรณ์ช่างเทคนิค
2. เครื่องมือวัดและทดสอบสัญญาณทางไฟฟ้า
3. การวัดและทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า
4. การวัดและทดสอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
แบบทดสอบเพื่อประเมินผลหลังการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ระบบควบคุมงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
1. การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า
2. การควบคุมแบบอัตโนมัติ
3. การควบคุมการกระจายเสียง
แบบทดสอบเพื่อประเมินผลหลังการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 การสร้างและประกอบโครงงานอิเล็กทรอนิกส์
1. โครงงานอิเล็กทรอนิกส์
2. การประกอบอุปกรณ์ลงบนแผ่นวงจรพิมพ์
3. ตัวอย่างการสร้างโครงงานอิเล็กทรอนิกส์
แบบทดสอบเพื่อประเมินผลหลังการเรียนรู้
บรรณานุกรม
ดัชนี