วิชาชีพพื้นฐาน

เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

รหัสหนังสือ : 3305812100

จำนวน : 280 หน้า

ผู้แต่ง :สมถวิล จิตติมงคล

ราคาปก : 150 บาท

ส่วนลด : 15 บาท

ราคาพิเศษ : 135 บาท

:: รายละเอียด

 ศึกษาเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ อุปสงค์ อุปทาน และการกำาหนดราคา
ดุลยภาพ ความยืดหยุ่นของอุปสงค์และอุปทาน ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค ทฤษฎีการผลิต ตลาด
ในระบบเศรษฐกิจ รายได้ประชาชาติ เงินเฟ้อ เงินฝืด และเงินตึงตัว วัฏจักรเศรษฐกิจ ดุลการค้า
และดุลการชำาระเงิน และการพัฒนาเศรษฐกิจ โครงสร้างและปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ
และแนวทางแก้ไข

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความรู้พื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ 
1. ความหมายของวิชาเศรษฐศาสตร์
2. ความเป็นมาของวิชาเศรษฐศาสตร์
3. แขนงของวิชาเศรษฐศาสตร์
4. วิธีการศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์
5. ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
6. ระบบเศรษฐกิจ
7. หน่วยเศรษฐกิจและวงจรเศรษฐกิจ
8. ประโยชน์ของวิชาเศรษฐศาสตร์
แบบทดสอบเพื่อประเมินผลหลังการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 อุปสงค์ อุปทาน และดุลยภาพของตลาด
1. อุปสงค์
2. อุปทาน
3. ดุลยภาพของตลาด
4. การเปลี่ยนแปลงดุลยภาพของตลาด
แบบทดสอบเพื่อประเมินผลหลังการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ความยืดหยุ่นของอุปสงค์และอุปทาน
1. ความยืดหยุ่นของอุปสงค์
2. ความยืดหยุ่นของอุปทาน
3. การแทรกแซงราคาโดยรัฐบาล
แบบทดสอบเพื่อประเมินผลหลังการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 พฤติกรรมผู้บริโภค
1. ความหมายของการบริโภคและผู้บริโภค
2. ประเภทของการบริโภค
3. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริโภค
4. พฤติกรรมผู้บริโภคกับทฤษฎีอรรถประโยชน์
5. พฤติกรรมผู้บริโภคกับทฤษฎีเส้นความพอใจเท่ากัน
แบบทดสอบเพื่อประเมินผลหลังการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ทฤษฎีการผลิต
1. ความหมายและลำดับขั้นของการผลิต
2. ปัจจัยการผลิต
3. ฟังก์ชันการผลิต
4. การผลิตระยะสั้น
5. การผลิตระยะยาว
6. ต้นทุนในการผลิต
7. รายรับในการผลิต
8. กำ�ไรในการผลิต
แบบทดสอบเพื่อประเมินผลหลังการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ตลาดในระบบเศรษฐกิจ
1. ความหมายของตลาดและการตลาด
2. หน้าที่ของตลาด
3. ขนาดของตลาด
4. ประเภทของตลาด
แบบทดสอบเพื่อประเมินผลหลังการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 รายได้ประชาชาติ
1. ความหมายของรายได้ประชาชาติ
2. ลักษณะและความสำคัญของรายได้ประชาชาติประเภทต่างๆ
3. การคำ�นวณรายได้ประชาชาติ
4. รายได้ประชาชาติที่แท้จริง
5. ประโยชน์ของรายได้ประชาชาติ
แบบทดสอบเพื่อประเมินผลหลังการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เงินเฟ้อ เงินฝืด เงินตึงตัว และวัฏจักรเศรษฐกิจ
1. เงินเฟ้อ
2. เงินฝืด
3. การแก้ไขปัญหาเงินเฟ้อและเงินฝืด
4. เงินตึงตัว
5. วัฏจักรเศรษฐกิจ
แบบทดสอบเพื่อประเมินผลหลังการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 ดุลการค้าและดุลการชำระเงิน
1. สาเหตุที่ทำให้เกิดการค้าระหว่างประเทศ
2. ประโยชน์ของการค้าระหว่างประเทศ
3. นโยบายการค้าระหว่างประเทศ
4. ความหมายและลักษณะของดุลการค้า
5. ความหมายและลักษณะของดุลการชำระเงิน
6. การแก้ไขดุลการค้าและดุลการชำระเงินขาดดุล
7. การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
แบบทดสอบเพื่อประเมินผลหลังการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 การพัฒนาเศรษฐกิจ
1. ความหมายของการพัฒนาเศรษฐกิจ
2. การวัดการพัฒนาเศรษฐกิจ
3. ลักษณะของประเทศกำลังพัฒนา
4. การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
5. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของไทย
แบบทดสอบเพื่อประเมินผลหลังการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 โครงสร้างและปัญหาเศรษฐกิจของประเทศไทย
1. ลักษณะโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจไทย
2. ปัญหาของเศรษฐกิจไทยและแนวทางแก้ไข
แบบทดสอบเพื่อประเมินผลหลังการเรียนรู้
บรรณานุกรม
ดัชนี