วิชาชีพพื้นฐาน

พลังงานและสิ่งแวดล้อม

พลังงานและสิ่งแวดล้อม

พลังงานและสิ่งแวดล้อม

รหัสหนังสือ : 3305902100

จำนวน : 256 หน้า

ผู้แต่ง :ณัฐญา อัมรินทร์

ราคาปก : 150 บาท

ส่วนลด : 15 บาท

ราคาพิเศษ : 135 บาท

:: รายละเอียด

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและประเภทของพลังงานและสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์
ของพลังงานและสิ่งแวดล้อมกับการดำรงชีวิต ปัญหาการใช้พลังงานที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หลัก
และวิธีการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม การป้องกันและแก้ไขปัญหา พลังงานทดแทน กฎหมาย
และนโยบายที่เกี่ยวข้อง

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเรื่องพลังงานและสิ่งแวดล้อม
1. ความหมายและประเภทของพลังงาน    
2. แหล่งพลังงาน         
3. ความหมายและประเภทของสิ่งแวดล้อม     
4. ลักษณะของสิ่งแวดล้อม       
แบบทดสอบเพื่อประเมินผลหลังการเรียนรู้     
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ความสัมพันธ์ของพลังงานและสิ่งแวดล้อมกับการดำรงชีวิต
1. ความสำคัญของพลังงาน       
2. มนุษย์กับพลังงานสิ้นเปลือง      
3. มนุษย์กับพลังงานหมุนเวียน       
4. ความสำคัญของสิ่งแวดล้อม       
5. มนุษย์กับทรัพยากรธรรมชาติ       
แบบทดสอบเพื่อประเมินผลหลังการเรียนรู้     
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ปัญหาการใช้พลังงานที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
1. ปัญหาจากการใช้พลังงาน      
2. ปัญหาสิ่งแวดล้อม        
3. ปัจจัยที่ทำให้สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม    
4. ผลกระทบที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม    
5. ผลกระทบจากปรากฏการณ์เรือนกระจก    
แบบทดสอบเพื่อประเมินผลหลังการเรียนรู้    
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 หลักและวิธีการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
1. การอนุรักษ์พลังงาน         
2. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
3. การพัฒนาที่ยั่งยืนกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม     
4. แนวทางปฏิบัติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน     
แบบทดสอบเพื่อประเมินผลหลังการเรียนรู้     
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การป้องกันและแก้ไขปัญหาพลังงานและสิ่งแวดล้อม 
1. การแก้ปัญหาพลังงานด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. การป้องกันแก้ไขปัญหาด้านพลังงาน     
3. การป้องกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม   
4. การป้องกันแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติถูกทำลาย   
5. การป้องกันแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน     
แบบทดสอบเพื่อประเมินผลหลังการเรียนรู้     
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 พลังงานทดแทน     
1. พลังงานทดแทน         
2. พลังงานทดแทนประเภทหมุนเวียน     
3. พลังงานทดแทนจากการศึกษาค้นคว้า     
4. ประโยชน์จากพลังงานทดแทน       
แบบทดสอบเพื่อประเมินผลหลังการเรียนรู้     
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 กฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับพลังงานและสิ่งแวดล้อม 
1. กฎหมายด้านพลังงาน       
2. พระราชบัญญัติการส่งเสริมและอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 
3. กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม       
4. พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 
5. นโยบายพลังงาน        
แบบทดสอบเพื่อประเมินผลหลังการเรียนรู้     
บรรณานุกรม        
ดัชนี