วิชาชีพพื้นฐาน

วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม

วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม

วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม

รหัสหนังสือ : 3305804100

จำนวน : 284 หน้า

ผู้แต่ง :อนุศักดิ์ ฉิ่นไพศาล

ราคาปก : 150 บาท

ส่วนลด : 15 บาท

ราคาพิเศษ : 135 บาท

:: รายละเอียด

        ศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะ ชนิด มาตรฐาน กรรมวิธีการผลิต การใช้งาน การจัดเก็บ การ
เลือกวัสดุในงานอุตสาหกรรมประกอบด้วย โลหะ อโลหะ โลหะผสม อิทธิพลของธาตุที่มีต่อโลหะ
ผสม วัสดุเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น วัสดุหล่อเย็น วัสดุก่อสร้าง วัสดุสังเคราะห์ วัสดุงานไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ การกัดกร่อนและการป้องกัน หลักการตรวจสอบวัสดุเบื้องต้น

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 วัสดุอุตสาหกรรม 
1. ประเภทของวัสดุ
2. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสมบัติของวัสดุ
แบบทดสอบเพื่อประเมินผลหลังการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 กรรมวิธีการผลิต
1. การผลิตโลหะเหล็ก
2. การผลิตเหล็กดิบ
3. เตาสูง
4. เตาที่ใช้งานหลอมโลหะ
แบบทดสอบเพื่อประเมินผลหลังการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 โลหะเหล็ก
1. เหล็กหล่อ
2. เหล็กกล้าคาร์บอน
3. เหล็กกล้าผสม
4. เหล็กกล้าความเร็วรอบสูง
5. เหล็กกล้าไร้สนิม
6. เหล็กกล้าเครื่องมือ
7. เหล็กอ่อน
8. อิทธิพลของธาตุที่ผสมในเหล็กกล้า
แบบทดสอบเพื่อประเมินผลหลังการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 โลหะที่ไม่ใช่เหล็กและอโลหะ
1. โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก
2. อโลหะ
แบบทดสอบเพื่อประเมินผลหลังการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 โลหะผสมและอิทธิพลของธาตุที่มีต่อโลหะผสม
1. อะลูมิเนียมผสม
2. ทองแดงผสม
3. นิกเกิลผสม
4. เซอร์โคเนียมผสม
5. เงินผสม
6. แมกนีเซียมผสม
7. ดีบุกผสม
8. สังกะสีผสม
แบบทดสอบเพื่อประเมินผลหลังการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 มาตรฐานเหล็กกล้า
1. เกรดเหล็กกล้ามาตรฐานยุโรป
2. การระบุชื่อเหล็กกล้ายุโรป
3. เกรดเหล็กกล้าสมาคมวิศวกรรมยานยนต์
4. ระบบการระบุตัวเลขแบบ UNS
5. มาตรฐานอุตสาหกรรมของประเทศญี่ปุ่น
6. มาตรฐานเหล็กกล้าของประเทศเยอรมนี
7. มาตรฐานเหล็กกล้าของประเทศจีน
แบบทดสอบเพื่อประเมินผลหลังการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เชื้อเพลิง
1. เชื้อเพลิง
2. เชื้อเพลิงที่เป็นของแข็ง
3. เชื้อเพลิงที่เป็นของเหลว
4. เชื้อเพลิงที่เป็นแก๊ส
แบบทดสอบเพื่อประเมินผลหลังการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 วัสดุหล่อลื่นและวัสดุหล่อเย็น
1. หลักการหล่อลื่น
2. กฎเกณฑ์ของการหล่อลื่น
3. วัตถุประสงค์ของการหล่อลื่น
4. การสึกหรอ
5. สารหล่อลื่น
6. สารหล่อเย็น
7. การเคลื่อนย้ายและการเก็บรักษาสารหล่อลื่นและสารหล่อเย็น
แบบทดสอบเพื่อประเมินผลหลังการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 วัสดุก่อสร้างและวัสดุสังเคราะห์
1. ปัจจัยที่ต้องนำมาพิจารณาในการเลือกใช้วัสดุในการก่อสร้าง
2. ชนิดของวัสดุก่อสร้าง
แบบทดสอบเพื่อประเมินผลหลังการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 วัสดุไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
1. วัสดุไฟฟ้า
2. วัสดุอิเล็กทรอนิกส์
แบบทดสอบเพื่อประเมินผลหลังการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 การกัดกร่อนและการป้องกัน
1. การกัดกร่อน
2. การป้องกันการกัดกร่อน
แบบทดสอบเพื่อประเมินผลหลังการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 12 สมบัติของวัสดุและการทดสอบวัสดุเบื้องต้น
1. สมบัติของวัสดุ
2. การทดสอบวัสดุเบื้องต้น
แบบทดสอบเพื่อประเมินผลหลังการเรียนรู้
บรรณานุกรม
ดัชนี