ประถมศึกษา 5

กิจกรรมเสริมทักษะสังคมศึกษา ป.5

กิจกรรมเสริมทักษะสังคมศึกษา ป.5

กิจกรรมเสริมทักษะสังคมศึกษา ป.5

รหัสหนังสือ : 1363106100

จำนวน : 136 หน้า

ผู้แต่ง :พรทิพย์ มณีภาค

ราคาปก : 95 บาท

ส่วนลด : 9 บาท

ราคาพิเศษ : 86 บาท

:: รายละเอียด

- เพลินกับแบบฝึกหัดหลายรูปแบบ

- สอดคล้องตามสาระการเรียนรู้ หลักสูตรแกนกลาง 2551

- แบบทดสอบพร้อมเฉลย

- ทบทวนบทเรียนและประเมิณผลด้วยตนเอง

:: สารบัญ

สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
1. ความสำคัญของพระพุทธศาสนา 
2. พุทธประวัติ 
3. พุทธสาวก ชาดก และชาวพุทธตัวอย่าง 
4. พระไตรปิฎก 
5. พระรัตนตรัยและหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
6. พุทธศาสนสุภาษิต 
7. การปฏิบัติแบบชาวพุทธ 
8. มรรยาทชาวพุทธ 
แบบทดสอบสาระที่ 1 
สาระที่ 2 หนŒาที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม 
1. พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
2. สิทธิเด็ก 
3. วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4. การปกครองส่วนท้องถิ่นของไทย 
แบบทดสอบสาระที่ 2 
สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ 
1. การผลิตสินค้าและบริการ 
2. เศรษฐกิจพอเพียง 
3. การเงินการธนาคาร 
4. สหกรณ์ 
5. การกู้ยืมเงิน 
แบบทดสอบสาระที่ 3 
สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์ 
1. ความเป็นมาของท้องถิ่น 
2. อิทธิพลของอารยธรรมภายนอกที่มีต่อไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
3. ประวัติศาสตร์สมัยอยุธยาและธนบุรี 
แบบทดสอบสาระที่ 4 
สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ 
1. การใช้แผนที่เพื่อหาตำแหน่ง ระยะทาง และทิศของสิ่งต่างๆ ในภูมิภาคของตนเอง 
2. ภูมิลักษณ์ของภูมิภาคต่างๆ ในประเทศไทย 
3. ลักษณะทางกายภาพและลักษณะทางสังคมในภูมิภาคของตนเอง 
4. การตั้งถิ่นฐานและการย้ายถิ่นของประชากรในประเทศไทย 
5. การรักษาและทำลายทรัพยากร 
แบบทดสอบสาระที่ 5