ประถมศึกษา 5

Modern ภาษาไทย ป.5 (ปรับปรุงใหม่)

Modern ภาษาไทย ป.5 (ปรับปรุงใหม่)

Modern ภาษาไทย ป.5 (ปรับปรุงใหม่)

รหัสหนังสือ : 1361104120

จำนวน : 188 หน้า

ผู้แต่ง :รศ.สุชาวดี เกษมณี

ราคาปก : 95 บาท

ส่วนลด : 28 บาท

ราคาพิเศษ : 67 บาท

:: รายละเอียด

- สรุปย่อเนื้อหาที่สำคัญในแต่ละเรื่องสอดคล้องตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
- ในแต่ละหัวข้อมีแบบฝึกหัดให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์และการเขียน
- มีแบบทดสอบประจำภาคทั้งภาคต้นและภาคปลาย
- เหมาะสำหรับใช้ในการเตรียมตัวสอบเพื่อให้มีความพร้อมมากที่สุด โดยการ
ฝึกทำแบบฝึกหัดและแบบทดสอบที่หลากหลาย
     
     

:: สารบัญ

ภาคเรียนที่ ๑
ภาษาพาที
เรื่องที่ ๑ สายน้ำ สายชีวิต
คําศัพท์น่‹ารู้
หลักและการใช้ภาษา
ทบทวนชวนคิดและเขียน
เรื่องที่ ๒ ครอบครัวพอเพียง
คําศัพท์น่‹ารู้
หลักและการใช้ภาษา
ทบทวนชวนคิดและเขียน
เรื่องที่ ๓ คนละไม้ คนละมือ
คําศัพท์น่‹ารู้
หลักและการใช้ภาษา
ทบทวนชวนคิดและเขียน
เรื่องที่ ๔ ภัยเงียบ
คําศัพท์น่‹ารู้
หลักและการใช้ภาษา
ทบทวนชวนคิดและเขียน
เรื่องที่ ๕ ประชาธิปไตยใบกลาง
คําศัพท์น่‹ารู้
หลักและการใช้ภาษา
ทบทวนชวนคิดและเขียน
เรื่องที่ ๖ ร่วมแรง ร่วมใจ
คําศัพท์น่‹ารู้
หลักและการใช้ภาษา
ทบทวนชวนคิดและเขียน
เรื่องที่ ๗ จากคลองสู่ห้องแอร์
คําศัพท์น่‹ารู้
หลักและการใช้ภาษา
ทบทวนชวนคิดและเขียน
เรื่องที่ ๘ ดั่งหยาดทิพย์ชโลมใจ
คําศัพท์น่‹ารู้
หลักและการใช้ภาษา
ทบทวนชวนคิดและเขียน

 

วรรณคดีลำนำ

 เรื่องที่ ๙ กำเนิดผิดพ้นคนทั้งหลาย
คําศัพท์น่‹ารู้
ความรู้เสริม
ทบทวนชวนคิดและเขียน
 เรื่องที่ ๑๐ กระเช้าของนางสีดา
คําศัพท์น่‹ารู้
ความรู้เสริม
ทบทวนชวนคิดและเขียน
เรื่องที่ ๑๑ วิชาเหมือนสินค้า
คําศัพท์น่‹ารู้
ความรู้เสริม
ทบทวนชวนคิดและเขียน
เรื่องที่ ๑๒ พ่อค้าจากเมาะตะมะ
คําศัพท์น่‹ารู้
ความรู้เสริม
ทบทวนชวนคิดและเขียน

 

ภาคเรียนที่ ๒

ภาษาพาที
เรื่องที่ ๑๓ ก้าวให้ไกล ไปให้ถึง
คําศัพท์น่‹ารู้
หลักและการใช้ภาษา
ทบทวนชวนคิดและเขียน
เรื่องที่ ๑๔ ชีวิตมีค่า
คําศัพท์น่‹ารู้
หลักและการใช้ภาษา
ทบทวนชวนคิดและเขียน
เรื่องที่ ๑๕ ปลอดภัยไว้ก่อน
คําศัพท์น่‹ารู้
หลักและการใช้ภาษา
ทบทวนชวนคิดและเขียน
เรื่องที่ ๑๖ หน้าต่างที่เปิดกว้าง
คําศัพท์น่‹ารู้
หลักและการใช้ภาษา
ทบทวนชวนคิดและเขียน
เรื่องที่ ๑๗ ภาษาจรรโลงใจ
คําศัพท์น่‹ารู้
หลักและการใช้ภาษา
ทบทวนชวนคิดและเขียน
เรื่องที่ ๑๘ รู้ไว้ได้ประโยชน์
คําศัพท์น่‹ารู้
หลักและการใช้ภาษา
ทบทวนชวนคิดและเขียน
เรื่องที่ ๑๙ แรงกระทบ
คําศัพท์น่‹ารู้
หลักและการใช้ภาษา
ทบทวนชวนคิดและเขียน
เรื่องที่ ๒๐ วิถีชีวิตไทย
คําศัพท์น่‹ารู้
หลักและการใช้ภาษา
ทบทวนชวนคิดและเขียน

 

วรรณคดีลำนำ

 เรื่องที่ ๒๑ ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน
คําศัพท์น่‹ารู้
ความรู้เสริม
ทบทวนชวนคิดและเขียน
เรื่องที่ ๒๒ คบพาล พาลพาไปหาผิด
ความรู้เสริม
ทบทวนชวนคิดและเขียน
เรื่องที่ ๒๓ เหตุการณ์ในบ้านสวน
คําศัพท์น่‹ารู้
ความรู้เสริม

ทบทวนชวนคิดและเขียน

เรื่องที่ ๒๔ ด้วยไทยล้วนหมายรักสามัคคี

    คำศัพท์น่ารู้

ความรู้เสริม

ทบทวนชวนคิดและเขียน

ดัชนี